Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.21

Aurelija Maciūtė


2019 m. einamosios užduotys:

• Organizuoti ir vykdyti energetikos sektoriaus vartotojų švietimo veiklą, įgyvendinti numatytus tikslus, uždavinius ir priemones.
• Plėtoti ir tobulinti Komisijos interneto svetainę www.energetikosabc.lt
• Užtikrinti, kad Komisijos interneto puslapio skiltyse: „Vartotojų teisių apsauga", „Interesantų aptarnavimas", „Tyrimai ir analizės", „Besikreipiantiems į Komisiją" būtų pateikiama aktuali ir teisinga informacija.
• Vykdyti vartotojų nuomonės apie aptarnavimo kokybę bei kitų su asmenų aptarnavimu susijusių klausimų tyrimus.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Vykdo Komisijos interesantų konsultavimą ir informavimą bendruoju informacijos telefonu, sistemina interesantų kokybiškam konsultavimui naudojamą Komisijos informaciją, apibendrina dažniausiai užduodamus klausimus, rengia suderintus atsakymus, sudaro logines klausimų ir atsakymų į juos grupes, apibendrina bendrojo informacijos telefono veiklos rezultatus ir rengia ataskaitas.
Sistemina informaciją apie kitų Komisijos struktūrinių padalinių tiesiogiai telefonu ar elektroniniu paštu gaunamus interesantų paklausimus, derina bendrus Komisijos atsakymus, rengia elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojams dažniausiai kylančių praktinių klausimų suvestines, koordinuoja atsakymų į klausimus rengimą ir viešinimą.
• Inicijuoja savalaikį energijos vartotojams aktualios informacijos skelbimą ir atnaujinimą Komisijos interneto svetainėje ir vidiniame Komisijos tinkle.
Inicijuoja savalaikį energijos vartotojams aktualios informacijos skelbimą ir atnaujinimą Komisijos administruojamoje svetainėje.
Nagrinėja bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, vartotojų organizacijomis, energetikos ūkio subjektų asociacijomis energijos vartotojų teisių užtikrinimo ir informavimo srityje galimybes.
Rengia konsultacijas, seminarus su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene, energetikos ūkio subjektais vartotojų teisių užtikrinimo ir vartotojų informavimo klausimais.
Rengia švietimo programas, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei gebėjimams teisėtiems interesams ginti stiprinti.
Organizuoja informacinio (šviečiamojo) pobūdžio leidinių pagal Komisijos kompetenciją gamybos darbus.
Organizuoja anoniminę Komisijos interesantų apklausą, siekiant įvertinti esamą interesantų aptarnavimo paslaugų kokybę ir pateikti atitinkamus siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo.
Organizuoja gyventojų apklausas, siekiant įvertinti energetinių paslaugų vartotojams pateikiamos informacijos apie Komisijos veiklos ir kompetencijos prieinamumo ir aiškumo lygį, išsiaiškinti trūkstamos informacijos poreikius.
Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui vartotojų informavimo tobulinimo klausimais.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities viešojo administravimo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo energetikos srityje patirties.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimo tvarką, vartotojų teisių apsaugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.