Įeiti
Publikuota: 2020.03.04. Atnaujinta: 2020.03.04

Barbara Jurgelevičienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Vykdyti Europos vandens reguliuotojų (WAREG), Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) vadovų susitikimų veiklos nuolatinę stebėseną, siekiant, kad šių susitikimų posėdžiams teikiami dokumentai būtų įvertinti ir būtų suformuota Tarybos pozicija. Pagal poreikį dalyvauti WAREG, ERRA vadovų susitikimuose ir atstovauti Tarybai. Vykdyti WAREG, ERRA ryšių pareigūno (Liaison officer) funkcijas. Keistis reikalinga informacija energetikos ir geriamojo vandens tiekimo klausimais WAREG ir ERRA formatuose, teikti ir atnaujinti informaciją WAREG, ERRA tinklalapiams.

2. Vykdyti per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą  (LINESIS) gaunamų ES teisės aktų projektų ir kitų darbinių dokumentų stebėseną, informuoti Tarybos struktūrinius padalinius apie aktualius teisės aktų projektus, informacinius dokumentus, derinti kitų institucijų parengtas ir Tarybai pateiktas Lietuvos pozicijas per LINESIS.

3. Organizuoti ataskaitos Europos Komisijai apie elektros energijos ir gamtinių dujų sektorius parengimą ir pateikimą.

4. Rengti teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugos organizavimą Taryboje.

5. Rengti Tarybos darbuotojams ir valstybės tarnautojams asmens duomenų apsaugos klausimais skirtas rekomendacijas, atmintines, praktinius patarimus ir mokymus.

Valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:

 • Informuoja duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją, Tarybos tarnautojus ir darbuotojus apie jų prievoles pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir kitus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.
 • Stebi, kaip laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius vidaus auditus.
 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atlieka kontaktinio asmens funkcijas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas.
 • Esant poreikiui, konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį.
 • Konsultuoja Tarybos darbuotojus ir valstybės tarnautojus asmens duomenų apsaugos klausimais, rengia jiems skirtas rekomendacijas, atmintines, kitą informaciją šiais klausimais, įskaitant praktinius patarimus.
 • Dalyvauja Tarybos teisės aktų (aprašų, taisyklių ir pan.), reglamentuojančių su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus rengime, siekiant padėti užtikrinti Reglamento, kitų Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje reikalavimų laikymąsi Taryboje.
 • Siekdamas padėti Tarybai užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir valdymą, rengia teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugos organizavimą Taryboje (asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisykles ir pan.).
 • Nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, kitų organizacijų teisės aktų projektus, bendrąsias nuomones, informacinius dokumentus ir pasiūlymus Tarybos kompetencijos srityje, kad būtų užtikrintas nuoseklus Tarybos dalyvavimas ES teisėkūros procese.
 • Informuoja Tarybos padalinius apie pagal Tarybos ir atitinkamo padalinio kompetenciją gautus ES ir kitų tarptautinių organizacijų dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija, teikia pastabas ir siūlymus dėl galimo nuostatų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką Tarybos pozicijų rengimą.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais nagrinėja Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA), Europos vandens reguliuotojų (WAREG) darbo grupių, komitetų, valdybų, asamblėjų dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, teikia informaciją ir pristato Tarybos poziciją minėtose organizacijose, užtikrinant Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą ir atstovavimą Tarybai.
 • Dalyvauja rengiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Tarybos funkcijų įgyvendinimo.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose.
 • Pagal kompetenciją analizuoja sutarčių, susijusių su Tarybos veikla, projektus, siekiant užtikrinti tinkamą Tarybos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
 • Pagal kompetenciją rengia Tarybos norminių ir individualių teisės aktų projektus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje bei patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai priskirtų funkcijų vykdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą ir energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų rengimą, turėti patirties atliekant teisės aktų projektų analizę.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.