Įeiti
Publikuota: 2018.08.21. Atnaujinta: 2018.08.21

Dalius Krinickas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Dalyvauja ir (arba) teikia siūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų ir (arba) teisės aktų pakeitimų.
• Nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, kiek tai susiję su Departamento funkcijomis.
• Analizuoja ir sistemina Komisijos reguliuojamų įmonių teikiamą informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus tobulinant įmonių reguliavimo teisinį reglamentavimą bei kainodaros procesus.
• Dalyvauja vandens reguliuotojų tinklo WAREG (angl. Water Regulators Network) darbo grupių veikloje, teikia informaciją, apibendrinimus ir pildo klausimynus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo srityje Europiniu lygiu svarstomiems vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimo klausimams.
• Dalyvauja organizuojant ir vykdant Komisijos reguliuojamų įmonių patikrinimus pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
• Dalyvauja rengiant metinę Komisijos veiklos ataskaitą pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
• Pataria vertinant investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos ir plėtros planus, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, nusidėvėjimo normatyvus.
• Teikia pasiūlymus dėl Departamento kompetencijai priklausančių licencijuojamų įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimo.
• Teikia pasiūlymus dėl Departamento struktūrinių padalinių Komisijos posėdžiams rengiamų pažymų ir nutarimų projektų.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Komisijos strateginius tikslus.
• Teikia pasiūlymus dėl Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo.
• Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Atlieka kitus Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio skiriamus pavedimus, užduotis ar funkcijas, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
• Turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį vandens ar energetikos veiklos reglamentavimo srityje bei viešojo administravimo srityse.
• Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, energetikos ūkio veiklą ir reguliavimą.
• Būti susipažinusiam su šilumos bei karšto vandens sektoriaus teisiniu reglamentavimu.
• Būti susipažinusiam su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisiniu reglamentavimu.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.