Įeiti
Publikuota: 2018.08.21. Atnaujinta: 2019.07.10

Dalius Krinickas


2019 m. einamosios užduotys:

• Užtikrinti Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto, kuriame būtų atsisakoma perteklinių ir besikartojančių nuostatų, numatomas skatinamasis kainodaros mechanizmas, papildomų pajamų, gautų nepagrįstai, grąžinimo apmokestinimas palūkanų norma ir kt., parengimą, koordinuoti projekto derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinimą.
• Užtikrinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo projekto parengimą, koordinuoti derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtinimą.
• Užtikrinti Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo peržiūrą ir pateikti pasiūlymus dėl ūkio subjektų skirstymo į grupes ir pogrupius tobulinimo.
• Užtikrinti Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ pakeitimo projekto parengimą ir patvirtinimą.
• Koordinuoti šilumos (šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų projektų, šilumos kainų perskaičiavimo ir investicijų derinimo projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Dalyvauja ir (arba) teikia siūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų ir (arba) teisės aktų pakeitimų.
Nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, kiek tai susiję su Departamento funkcijomis.
Analizuoja ir sistemina Tarybos reguliuojamų įmonių teikiamą informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus tobulinant įmonių reguliavimo teisinį reglamentavimą bei kainodaros procesus.
Dalyvauja vandens reguliuotojų tinklo WAREG (angl. Water Regulators Network) darbo grupių veikloje, teikia informaciją, apibendrinimus ir pildo klausimynus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo srityje Europiniu lygiu svarstomiems vandens ir nuotekų tvarkymo reguliavimo klausimams.
Dalyvauja organizuojant ir vykdant Tarybos reguliuojamų įmonių patikrinimus pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
Dalyvauja rengiant metinę Tarybos veiklos ataskaitą pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
Pataria vertinant investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos ir plėtros planus, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, nusidėvėjimo normatyvus.
Teikia pasiūlymus dėl Departamento kompetencijai priklausančių licencijuojamų įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimo.
Teikia pasiūlymus dėl Departamento struktūrinių padalinių Tarybos posėdžiams rengiamų pažymų ir nutarimų projektų.
Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Tarybos strateginius tikslus.
Teikia pasiūlymus dėl Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo.
Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
Atlieka kitus Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio skiriamus pavedimus, užduotis ar funkcijas, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis).
• Turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį vandens ar energetikos veiklos reglamentavimo srityje bei viešojo administravimo srityse.
• Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, energetikos ūkio veiklą ir reguliavimą.
• Būti susipažinusiam su šilumos bei karšto vandens sektoriaus teisiniu reglamentavimu.
• Būti susipažinusiam su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisiniu reglamentavimu.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.