Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.04.03

Darius Brilinga


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Komisijos veiklai užtikrinti ir tiesiogiai atsako už Komisijos turimą inventorių bei materialines vertybes.
• Aprūpina Komisijos darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis bei sudaro jiems tinkamas darbo sąlygas.
• Prižiūri Komisijos patalpas ir transporto priemones, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, rūpinasi einamuoju remontu, prireikus vairuoja Komisijai priklausančias transporto priemones.
• Tvarko Komisijos transporto priemonių kelionės dokumentus.
• Veda materialinių vertybių, prekių, atsarginių detalių apskaitą bei rengia jų nurašymo aktus.
• Dalyvauja Komisijos turimo inventoriaus inventorizacijose, veda inventorizacijos dokumentų registrą.
• Susirašinėja ūkio klausimais, dalyvauja sprendžiant problemas bei rengiant kitus dokumentus ūkio klausimais.
• Pagal Komisijos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus.
• Atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
• Supažindina darbuotojus su sauga darbe ir priešgaisrine sauga, veda Įvadinio saugos darbe instruktavimo, Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje, priešgaisrinės saugos bei Komisijos antspaudų ir spaudų registracijos žurnalus.
• Organizuoja ir vykdo Komisijos patalpose priešgaisrinę saugą, elektros, šilumos, vandentiekio ūkio priežiūrą.
• Užtikrina tinkamą priklausančių elektros energijos ir šilumos energijos tiekimo tinklų, prietaisų ir kitų įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą, kad jie dirbtų efektyviai, patikimai, saugiai ir taupiai.
• Organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja įvykusių nelamingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrime, atlieka jų registravimą.
• Rengia pasiūlymus dėl Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo priemonių bei organizuoja jų įgyvendinimą.
• Teikia informaciją ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais Skyriaus vedėjui.
• Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą bei darbų saugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.