Įeiti
Publikuota: 2019.07.04. Atnaujinta: 2019.07.04

Edmundas Tunaitis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
• Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
• Nustatyta tvarka tikrina valstybinės svarbos energetikos objektų statybos ir rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir įvertina, ar elektros įrenginius bus galima naudoti pagal paskirtį, dalyvauja šių objektų statybos užbaigimo komisijų darbe.
• Tiria energetikos objektų, elektros įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, kontroliuoja elektros įrenginių avarijų ir sutrikimų prevencinių priemonių vykdymą.
• Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu.
• Rengia informaciją apie elektros įrenginių avarijas ir sutrikimus, ūkio subjektų patikrinimus.
• Kontroliuoja teisės aktuose nustatytų specialiųjų reikalavimų laikymąsi, įrengiant ir rekonstruojant energetikos objektus ir elektros įrenginius.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims. 
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo bei vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
• Rengia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei jų apsauga.
• Dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe.
• Bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, susijusiomis su valstybine energetikos kontrole.
• Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją.
• Rengia ir Tarybos interneto svetainės administratoriui teikia skelbiamą informaciją, susijusią su elektros įrenginių valstybine kontrole.
• Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę bei atliekant ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) energetikos veiklos stebėseną, atlieka teritorinių skyrių veiklos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą.
• Konsultuoja Tarybos skyrių specialistus dėl ne teismo tvarka nagrinėjamų vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat dėl nagrinėjamų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Derina sertifikavimo įstaigų parengtas energetikos darbuotojų atestavimo schemas (elektros sektoriuje).
• Derina energetikos (elektros) darbuotojų mokymo programas.
• Rengia Tarybos įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus, susijusius su energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais, ir teikia juos VEI viršininkui.
• Vykdo kitus Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo ir vedėjo pavaduotojo pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.