Įeiti
Publikuota: 2017.06.26. Atnaujinta: 2019.07.03

Elmyra Jakovlevaitė


2019 m. einamosios užduotys:

•  Teikti išaiškinimus dėl Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus (toliau – Skyrius) kompetenciją atitinkančių klausimų.
•  Nagrinėti prašymus, skundus ir vartojimo ginčus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras bei terminus.
•  Efektyviai nagrinėti Skyriuje gaunamus prašymus ir skundus. 
•  Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje klausimais tobulinimo.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Tarybos kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei ginčus, kylančius tarp geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų, rengia Tarybos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiuose.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų, skundų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadų, atsakymų į prašymus projektus, konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, raštu, telefonu, pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarybos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Pagal kompetenciją rengia Tarybos priimamų teisės aktų projektus, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, pagal kompetenciją dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą bei įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką energetikos srityje.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
• Pagal įgaliojimą atstovauja Tarybos interesus teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.).
• Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto portalui skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Turėti socialinių mokslų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą.
 Turėti darbo patirties energetikos teisės taikymo srityje.
 Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
 Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
 Mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius ginčų ir skundų nagrinėjimą ne teismo tvarka.
 Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.