Įeiti
Publikuota: 2019.07.05. Atnaujinta: 2019.07.05

Evelina Venckauskienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Aptarnauja asmenis „vieno langelio“ principu, suteikia jiems informaciją apie Tarybos atliekamas funkcijas ir teikiamas paslaugas.
• Priima Tarybos gautus dokumentus iš kurjerių, faksu , elektroniniu paštu, per e.sistemą, e.valdžios sistemą ar kt. būdais gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Tarybos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Tarybos veiklos).
• Registruoja siunčiamus dokumentus Tarybos informacinėje sistemoje, susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Tarybos veikla.
• Siunčia Tarybos informacinėje sistemoje užregistruotus Tarybos dokumentus per kurjerį, faksu, per e.sistemą, e.valdžios sistemą ar kt. būdais, siekiant, kad suinteresuotus asmenis informaciją pasiektų operatyviai.
• Nustato, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi į Tarybą. Numato, kokią informaciją Taryba gali gauti iš savo administracinių padalinių ir kitų institucijų. Prašo asmenį, kuris kreipiasi į Skyrių, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Taryba pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti besikreipiantis asmuo, bet jų nepateikė.
• Asmens pageidavimu informuoja jį apie jo prašymą ar skundą nagrinėjantį valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ir prašymo nagrinėjimo eigą.
• Konsultuoja Skyriaus darbuotojus dėl rengiamų dokumentų įforminimo, bylų sudarymo, saugojimo ir archyvavimo.
• Daro dokumentų kopijas ir nuorašus, tvirtina juos.
• Siunčia dokumentus ir korespondenciją adresatams paštu (paprastu laišku, registruotu laišku ar per kurjerį), elektroniniu paštu, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
• Pildo numeruotų blankų panaudojimo ataskaitą, skyriaus suteiktų paslaugų ataskaitą, kanceliarinių prekių išdavimo, paskirstymo, nurašymo aktus, , pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus.
• Sudaro visas pagal Dokumentacijos planą Skyriui priskirtas bylas, teikia siūlymus Veiklos valdymo skyriui dėl dokumentacijos plano papildymo.
• Tvarko Skyriui pagal Dokumentacijos planą priskirtas bylas, užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą.
• Nuolat ir ilgai saugomas bylas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytą tvarką ir terminus, perduoda į Tarybos archyvą.
• Teikia pasiūlymus Tarybos Dokumentų ekspertų komisijai dėl bylų naikinimo ir rengia naikinti atrinktų bylų aktų projektus.
• Rengia tarnybinių pranešimų projektus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių, rūpinasi kitais su komandiruotės Lietuvoje organizavimu susijusiais klausimais.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriui reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų.
• Organizuoja svečių priėmimą Skyriuje rengiamų susitikimų, pasitarimų, posėdžių ir kitų renginių metu ir pasirūpina techniniu renginio aptarnavimu.
• Informuoja Skyriaus darbuotojus apie organizuojamus susitikimus, pasitarimus, posėdžius ar kitus renginius.
• Periodiškai teikia Skyriaus vedėjui kontroliuojamų pavedimų suvestinę ir informaciją apie pavedimų vykdymo eigą.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo srityse.
• Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sritį, viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą.
• Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti bei analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir archyvavimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: (,MS Office programomis).