Įeiti
Publikuota: 2016.04.14. Atnaujinta: 2019.02.04

Gražina Songailaitė-Šilinskienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 Organizuoja Komisijos pirmininko darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, derina interesantų priėmimo pas Komisijos pirmininką laiką, koordinuoja rengiamų pasitarimų laiką, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją.
 Analizuoja ir sistemina Komisijos pirmininko gaunamus raštus, užtikrina sklandžią informacijos ir dokumentų apyvartą tarp Komisijos pirmininko ir Komisijos struktūrinių padalinių, nustatyta tvarka teikia Komisijos pirmininkui pasirašyti parengtus dokumentų originalus ir pasirašytuosius grąžina Komisijos raštinės darbuotojui, administruojančiam dokumentų valdymo programą.
 Seka ir analizuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų veiklą, susijusią su Komisijos funkcijomis, tam, kad būtų laiku reaguojama į įvykius ir pareikšta Komisijos pozicija.
 Organizuoja (užsako kelionės bilietus, apgyvendinimą užsienyje, kelionių draudimą, vizas) Komisijos darbuotojų tarnybines komandiruotes, siekiant užtikrinti subalansuotą lėšų bei Komisijos darbuotojų darbo laiko naudojimą.
 Rengia Komisijos pirmininko įsakymus dėl tarnybinių komandiruočių.
 Surenka informaciją iš Komisijos struktūrinių padalinių vadovų ir sudaro ketvirčio Komisijos posėdžių grafiką bei kontroliuoja, kad Komisijos struktūriniai padaliniai pagal grafiką teiktų Komisijos posėdžiui svarstomus klausimus, siekiant užtikrinti Komisijos strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą.
 Kontroliuoja, kad Komisijos darbuotojai laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Komisijos organizuojamiems posėdžiams, tikrina ar darbuotojų pateikti dokumentai tinkamai vizuoti, siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai ir visuomenė gautų informaciją ir posėdžio medžiagą Komisijos Darbo reglamento nustatyta tvarka.
 Rengia Komisijos posėdžio darbotvarkę ir kartu su svarstomų klausimų medžiaga pateikia Komisijos pirmininkui pasirašyti; išsiunčia kvietimus į Komisijos posėdį dalyviams pagal klausimo rengėjų sudarytą sąrašą.
 Dalyvauja vykdant Komisijos posėdžius: registruoja dalyvius, protokoluoja posėdį ir daro jo garso įrašą (prireikus – stenografuoja), rengia protokolo išrašus, išsiunčia juos suinteresuotiems asmenims bei išdalina atitinkamiems skyriams.
 Prireikus organizuoja Komisijos viešuosius svarstymus Komisijos Darbo reglamento nustatyta tvarka.
 Registruoja nutarimus, pateikia užregistruoto nutarimo kopiją Komisijos darbuotojui – klausimo rengėjui.
 Organizuoja Komisijos nutarimų ir kitos reikiamos informacijos skelbimą Teisės aktų registre (TAR).
 Organizuoja reprezentacijų prekių (geriamojo vandens ir kitų maisto produktų) pirkimą ir atsako už jų apskaitą.
 Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai. 

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų sritie sarba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti praktinės darbo patirties protokoluojant posėdžius ar susirinkimus.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.