Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.04

Inga Čerepokienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ (toliau – DVS), telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Komisijos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t.
• Atlieka DVS veiksmų auditą, rengia ataskaitas, teikia siūlymus dėl DVS funkcionalumų tobulinimo.
• Registruoja DVS problemas, prižiūri ir kontroliuoja problemų išsprendimą.
• Prižiūri ir kontroliuoja E pristatymo funkciją esančią DVS.
• Rengia technines specifikacijas pirkti paslaugas, susijusias su DVS administravimu ir vystymu.
• Organizuoja Komisijos darbuotojų mokymus apie DVS.
• Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Komisijos informacinėje sistemoje, susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Komisijos veikla.
• Rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Komisijos vidaus administravimo efektyvumo.
• Užtikrina Komisijos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant savalaikio interesantų informavimo.
• Tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Komisijos bendravimas.
• Priima Komisijos gautas dokumentų siuntas iš pašto ryšių skyriaus, kurjerių, faksu gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Komisijos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Komisijos veiklos.
• Teikia informaciją interesantams Komisijos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos, informacinės sistemos tobulinimo, naujų technologijų taikymo, priemonių įsigijimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai. 

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties dokumentų valdymo ir archyvavimo srityse.
• Būti susipažinusiai ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimo tvarką, vartotojų teisių apsaugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.