Įeiti
Publikuota: 2015.01.21. Atnaujinta: 2019.02.06

Inga Žilienė


• Vadovauja Komisijos darbui. Kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodologijos klausimus, ginčų, kilusių šilumos sektoriuje, nagrinėjimą, klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais ir nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, bei visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi.
• Atstovauja Komisijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat užsienyje.
• Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Komisijos posėdžius, viešuosius aptarimus ir jiems vadovauja.
• Pasirašo Komisijos priimtus nutarimus.
• Tvirtina Komisijos administracijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus.
• Disponuoja Komisijai skirtomis lėšomis pagal patvirtintą sąmatą.
• Sudaro sutartis Komisijai priskirtais klausimais.
• Priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Komisijos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas (jeigu įstatymų nustatytais atvejais nepaveda to daryti atitinkamam institucijos valstybės tarnautojui).
• Spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami.
• Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.