Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.10.17

Irma Vasarytė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kvalifikuotas Komisijos tarptautinis bendradarbiavimas.
• Koordinuoja ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komitetų (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Komisijos komitetų teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą ir jų pateikimą atsakingai ES institucijai Komisijos kompetencijos srityje, tam, kad būtų pasiekti strateginiai rinkos priežiūros ir reguliavimo tikslai energetikos sektoriuje.
• Koordinuoja Komisijos ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros bendradarbiavimą, organizuoja gautos informacijos paskirstymą, kontroliuoja Komisijos struktūrinių padalinių atsakymų rengimą, prireikus derina pozicijas tarp atskirų Komisijos struktūrinių padalinių, informuoja Komisijos pirmininką apie parengtus atsakymus į gautus paklausimus, tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas ir strateginius tikslus atitinkantis Komisijos atstovavimas Europos Sąjungos institucijose.
• Koordinuoja Komisijos bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose, organizuoja iš jų gautos informacijos paskirstymą Komisijoje, atsakymų rengimą į gautus paklausimus, siekiant pasidalinti su tarptautinių organizacijų narėmis gerąją patirtimi ir pritaikyti efektyviausius rinkos priežiūros metodus energetikos sektoriui Lietuvoje.
• Organizuoja informacijos rengimą apie tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos institucijų skelbiamas viešąsias konsultacijas energetikos srityje ir jos periodišką atnaujinimą Komisijos interneto svetainėje, tam, kad būtų užtikrintas Komisijos veiklos ir sprendimų skaidrumas bei viešumas.
• Koordinuoja Komisijos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes, siekiant efektyvaus išteklių paskirstymo.
• Teikia Komisijos pirmininkui siūlymus dėl efektyvesnio ES institucijoje bei kitose tarptautinio bendradarbiavimo organizacijose Komisijos atstovavimo bei Komisijos pozicijų pristatymo.
• Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių nuostatų įgyvendinimas ir procesų nuoseklumas.
• Atstovauja Komisijai ar skyriui Komisijos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
• Rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
• Rengia Skyriaus metinį darbo planą bei metinės veiklos ataskaitas, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas.
• Administracijos direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities politikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas).
• Turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Išmanyti valstybinį ir diplomatinį protokolą, tarptautinio bendradarbiavimo pagrindus.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.