Įeiti
Publikuota: 2017.05.10. Atnaujinta: 2019.02.06

JUSTAS VALAITIS


2019 m. einamosios užduotys:

•  Parengti sprendimų projektus dėl gamtinių dujų įmonių paslaugų kainų viršutinių ribų, konkrečių kainų ir tarifų buitiniams vartotojams nustatymo.
• Parengti sprendimo projektą dėl Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemos operatorių parengto bendro intereso projekto „Latvijos–Lietuvos jungties pajėgumų didinimas“ (angl. „The Enhancement of the Latvija-Lithuania Interconnection“) derinimo.
• Vertinti gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikti pasiūlymus dėl investicijų projekto vertinimo.
• Atlikti gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybės rodiklių stebėseną ir vertinimą dėl gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių nustatymo naujam kainų reguliavimo periodui.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Nagrinėja centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus kainų projektus ir jų pagrindimą, tikrina, ar kainos suskaičiuotos pagal Komisijos patvirtintą metodiką. Rengia pažymas bei sprendimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų nustatymo.
• Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo ir pagal juos privalomos viešai skelbti informacijos monitoringą.
• Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
• Nagrinėja gamtinių dujų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti gamtinių dujų sektoriaus licencijuojamų veiklų licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, taip pat tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalą.
• Tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina gamtinių dujų tiekimo įmonių prašymus susijusius su gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu. Tvarko išduodamų leidimų registravimo žurnalą bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
• Vertina dujų sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą ir teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius, teikia siūlymus dėl finansinio pajėgumo ribinių reikšmių nustatymo bei minimalių kokybės lygių patvirtinimo.
• Rengia dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainų nustatymo metodiką ir teikia Komisijai tvirtinti.
• Nustato dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainas ir teikia Komisijai tvirtinti.
• Vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus.
• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties energetikos kainodaros srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.