Įeiti
Publikuota: 2018.01.04. Atnaujinta: 2019.02.04

Justina Alsytė-Gogelienė


2019 m. einamosios užduotys:

Užtikrinti ACER, ERF, CEER, ERRA, WAREG, OECD darbo grupių veiklos nuolatinę stebėseną, siekiant, kad šių darbo grupių teikiami dokumentai vadovų susitikimams (GA, BoR, Vadovų komitetas) būtų įvertinti ir suformuota Komisijos pozicija.
Vykdyti per LINESIS gaunamų ES teisės aktų projektų ir kitų darbinių dokumentų stebėseną, informuoti Komisijos struktūrinius padalinius apie aktualius teisės aktų projektus, informacinius dokumentus, derinti kitų institucijų parengtas ir Komisijai pateiktas Lietuvos pozicijas per LINESIS.
Organizuoti ataskaitos Europos Komisijai apie elektros energijos ir gamtinių dujų sektorius parengimą ir pateikimą. 
Rengti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. tarnybinių komandiruočių planą, atlikti šio plano vykdymo priežiūrą ir komandiruočių ataskaitų teikimo stebėseną.
Suorganizuoti tarptautinius renginius: Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) lyginamosios analizės darbo grupės susitikimą 2019 m. balandį, Europos vandens reguliuotojų (WAREG) susitikimus 2019 m. gegužę bei  Baltijos valstybių elektros ir dujų rinkos miniforumą 2019 m. II pusmetį.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros ir kitų organizacijų teisės aktų projektus, bendrąsias nuomones, informacinius dokumentus ir pasiūlymus Komisijos kompetencijos srityje, kad būtų užtikrintas nuoseklus Komisijos dalyvavimas ES teisėkūros procese.
• Informuoja Komisijos padalinius apie pagal Komisijos ir atitinkamo padalinio kompetenciją gautus ES ir kitų tarptautinių organizacijų dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Komisija paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija, teikia pastabas ir siūlymus dėl galimo nuostatų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką Komisijos pozicijų rengimą.
• Nagrinėja Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER), Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER), Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) ir Europos vandens reguliuotojų (WAREG) darbo grupių bei pogrupių dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Komisijos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą.
• Nagrinėja bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, vartotojų organizacijomis, energetikos ūkio subjektų asociacijomis tarptautinio bendradarbiavimo ir energetinių paslaugų vartotojų teisių užtikrinimo ir informavimo srityje galimybes, siekiant užtikrinti platesnį interesų grupių dalyvavimą sprendžiant tarptautinius klausimus.
• Pagal poreikį rengia konsultacijas su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene, energetikos ūkio subjektais dėl ES teisės aktų projektų, kitų tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų galimo įgyvendinimo, kad būtų užtikrintas plačios visuomenės dalies interesų ir nuomonių atstovavimas.
• Rengia Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Komisijos funkcijų įgyvendinimo.
• Dalyvauja teikiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos duomenis ACER/CEER rengiamai rinkos pažangos ataskaitai, siekiant užtikrinti duomenų nuoseklumą ir suderinamumą su kitais duomenų rinkiniais.
• Rengia Komisijos metinius komandiruočių planus, vykdo planų vykdymo kontrolę, kad būtų užtikrintas efektyvus išteklių planavimas ir panaudojimas.
• Rengia informaciją Komisijos vadovų pasisakymams tarptautiniuose energetikos srities renginiuose, konferencijose, darbiniuose susitikimuose, susitikimuose tarptautinio bendradarbiavimo klausimais su rinkos dalyviais, siekiant savalaikio ir išsamaus Komisijos nuomonės parengimo bei pristatymo.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos ir Komisijos tarptautinių ryšių koordinavimo tobulinimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus,kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities politikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas).
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, norminių aktų rengimo taisykles.