Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.21

Kęstutis Skuminas


2019 m. einamosios užduotys:

• Teikti konsultacijas vartotojams, besikreipiantiems į Komisiją bendruoju informacijos telefonu.
• Efektyviai nagrinėti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus gaunamus vartotojų prašymus.
• Nagrinėti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus gaunamus vartotojų prašymus, elektroninius paklausimus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras bei terminus.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Atlieka teisingą ir nešališką interesantų prašymų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia atsakymų į šiuos prašymus projektus, pagal kompetenciją rengia raštų bei Komisijos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Konsultuoja ir teikia interesantams visą reikiamą informaciją telefonu, el. paštu, raštu apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus, kad būtų užtikrintos interesantų teisės ir teisėti interesai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
• Pagal kompetenciją rengia Komisijos interneto portalui skirtą informaciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinio darbo patirties energetikos srityje.
• Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.