Įeiti
Publikuota: 2015.07.02. Atnaujinta: 2019.02.05

Lina Jakimčikienė


 2019 m. einamosios užduotys:

• Parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo svarstymo Komisijos posėdžiuose.
• Parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų derinimo svarstymo Komisijos posėdžiuose.
• Parengti Komisijos kokybės vadybos sistemos standarto kainų nustatymo (derinimo) proceso stebėsenos rodiklių metinę ataskaitą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, atlieka geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų bei paviršinių nuotekų tvarkytojų prašymų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo analizę, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Kontroliuoja, kaip pagal Komisijos patvirtintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, siekiant laiku nustatyti kainų taikymo pažeidimus.
• Nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų prašymus išduoti ar pakeisti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo.
• Teikia pastabas ir pasiūlymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo kainodaros klausimais, siekiant tobulinti šių sektorių ekonominį reguliavimą.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, kad pristatytų Skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Rengia medžiagą ataskaitoms apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ūkio veiklą ir Skyriaus darbą, siekiant pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.}
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo ir procedūriniais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintos metodikos įgyvendinimą.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir vartotojų (abonentų) ginčus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų ir tarifų, bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
• Siekiant vykdyti teisės aktais Komisijai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų bei paviršinių nuotekų tvarkytojų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų ir tarifų, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar abonentų ir vartotojų paklausimus ar prašymus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities finansų, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.