Įeiti
Publikuota: 2016.01.05. Atnaujinta: 2019.07.04

Lina Karpavičiūtė


2019 m. einamosios užduotys:

•  Parengti sprendimų projektus dėl gamtinių dujų įmonių paslaugų kainų viršutinių ribų, konkrečių kainų ir tarifų buitiniams vartotojams nustatymo.
• Parengti sprendimo projektą dėl Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemos operatorių parengto bendro intereso projekto „Latvijos–Lietuvos jungties pajėgumų didinimas“ (angl. „The Enhancement of the Latvija-Lithuania Interconnection“) derinimo.
• Parengti sprendimo projektą dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties tvirtinimo.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Formuoja ir tvarko gamtinių dujų įmonių ūkinės finansinės veiklos rodiklių duomenų bazę, kuria naudojamasi siekiant įvertinti licencijuojamų ar leidimais reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklą bei šiai veiklai reikalingas sąnaudas.
• Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
• Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą.
• Dalyvauja rengiant gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančias taisykles ir kitus teisės aktus, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
• Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo monitoringą bei bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
• Pagal Tarybos patvirtintą tvarką kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus, atlieka gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatymo.
• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar viešojo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties energetikos kainodaros srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).