Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.05

Loreta Kimutytė


2019 m. einamosios užduotys:

• Užtikrinti Komisijos veiklos viešumą ir skaidrumą, informuoti visuomenę apie Komisijos priimtus sprendimus tikslines medijos kanalų vartotojų grupes.
• Užtikrinti proporcingą Komisijos 2020 – 2022 strateginio plano priemonėms finansavimo paskirstymą.
• Koordinuoti Komisijos veiklos plano sudarymą bei jo vykdymo kontrolę.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas efektyvus Komisijos strateginis planavimas ir investicijų projektų rengimas, Komisijos darbo organizavimas, visuomenės informavimas.
• Koordinuoja Komisijos veiklos strateginio plano rengimą bei kontroliuoja strategijos įgyvendinimą.
• Organizuoja Komisijos investicijų projektų rengimą, teikia siūlymus dėl Komisijos ilgalaikių investicijų planų.
• Užtikrina asignavimus atitinkantį Komisijos biudžeto formavimą bei jo vykdymo kontrolę.
• Koordinuoja Komisijos veiklos planų sudarymą bei jų vykdymo kontrolę, tam, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiame veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai.
• Koordinuoja dokumentų valdymo sistemos administratoriaus darbą, siekiant operatyvios informacijos sklaidos Komisijos veikloje.
• Užtikrina Komisijos posėdžių organizavimą Komisijos darbo reglamente numatytais terminais ir sąlygomis, siekiant tinkamai informuoti suinteresuotus dalyvius apie teikiamus Komisijos struktūrinių padalinių sprendimų projektus.
• Organizuoja Komisijos spaudos konferencijas, kartu su kitų skyrių darbuotojais rengia pranešimus spaudai bei oficialią informaciją apie Komisijos veiklą, jos posėdžius, platina šią informaciją, tam, kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie Komisijos priimtus sprendimus.
• Seka žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su Komisijos veikla, prireikus kartu su kitų skyrių darbuotojais rengia atsakymus į pasirodžiusias publikacijas, siekiant laiku atkreipti dėmesį į skelbiamas žinias ir parengti oficialią Komisijos nuomonę.
• Formuoja Komisijos tinklalapio internete strategiją, prireikus atnaujina informaciją, siekiant visuomenei pateikti aktualią ir laisvai prieinamą informaciją.
• Koordinuoja Komisijos pirmininko ir Komisijos narių vykimo į komandiruotes klausimus, atsako už reikalingų dokumentų tvarkymą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, tam, kad laiku ir tinkami būtų informuoti pareiškėjai.
• Teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei, kad būtų tinkamai informuoti paklausėjai.
• Rengia Skyriaus metinį veiklos planą bei metinę veiklos ataskaitą ir teikia Komisijos pirmininkui patvirtinti tam, kad Skyriaus darbas vyktų planingai ir būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas.
• Apibendrina Komisijos skyrių metines ataskaitas tam, kad būtų parengta Komisijos metinė veiklos ataskaita ir pristatyti metiniai darbo rezultatai valstybės institucijoms, visuomenei bei reguliuojamų rinkų dalyviams.
• Domisi specialiąja literatūra, dalyvauja seminaruose, mokymuose, pasitarimuose, gilina žinias tam, kad kokybiškiau atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Atstovauja Komisijai ar Skyriui Komisijos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
• Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Komisijos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Administracijos direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai. 

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Būti susipažinusi su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Turėti darbo patirties bendravimo su žiniasklaida ir viešųjų ryšių srityje.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.