Įeiti
Publikuota: 2015.03.27. Atnaujinta: 2019.02.06

Marta Vorobjova-Derkač


​2019 m. einamosios užduotys:

_Tikrinti ir analizuoti dujų įmonių kainų skaičiavimus, teikti siūlymus ir rengti medžiagą Komisijos posėdžiams dėl reguliuojamų dujų kainų nustatymo/koregavimo. 
•  Pateikti viešajai konsultacijai bei Agentūros vertinimui Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos projektą ir kitą informaciją/skaičiavimus, numatytus 2017 m. kovo 16 d. Komisijos Reglamente Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas. 
• Derinti gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų projektus bei bendruosius investicijų sąrašus. 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą.
• Vertina Europos sąjungos institucijų, kitų ES šalių narių reguliavimo institucijų parengtus dokumentus susijusius su gamtinių dujų kainų nustatymu.
• Dalyvauja gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
• Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europinių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę.
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamos veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Komisijos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
• Vykdo energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo veiklos parduodant ir įsigyjant suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį ir suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo priežiūrą.
• Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo monitoringą bei bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
• Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, 10 metų perdavimo ir skirstymo tinklo plėtros planus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų bei planų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
• Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų Skyriaus veiklos klausimais tvarkymas.
• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• M
okėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• S
klandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles