Įeiti
Publikuota: 2019.01.02. Atnaujinta: 2019.01.02

Natalija Vekterienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
• Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
• Teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl reguliuojamų paslaugų kainų nustatymo.
• Rengia elektros energetikos sektoriuje apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projektus bei taisykles ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas reguliuojamos veiklos ataskaitas.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Dalyvauja rengiant teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia pastabas parengtiems teisės aktų projektams.
• Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).