Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.05

Olgita Baužienė


2019 m. einamosios užduotys:

  Parengti Komisijos 2020-2022 m. Strateginį veiklos plano projektą.
Surinkti iš struktūrinių padalinių informaciją dėl planuojamų vykdyti projektų ir parengti Komisijos asignavimus atitinkantį Komisijos 2020 metų biudžeto projektą.
Atlikti Komisijos 2018 metų asignavimų panaudojimo analizę pagal atskiras išlaidų kategorijas.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Teikia siūlymus dėl Komisijos ilgalaikių investicijų planų, dalyvauja rengiant Komisijos investicijų projektus.
Sudaro asignavimus atitinkantį Komisijos biudžetą, vykdo biudžeto kontrolę ir teikia siūlymus biudžeto koregavimui, kad būtų užtikrintas išlaidų naudojimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas.
Dalyvauja rengiant Komisijos programos sąmatos projektą, teikia siūlymus programos sąmatos koregavimui, siekiant užtikrinti poreikius atitinkantį Komisijos asignavimų planavimą.
Teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus.
Apibendrina strateginio veiklos plano vykdymą pagal numatytus vertinimo kriterijus.
Organizuoja užsienio valstybių delegacijų, tarptautinių organizacijų bei kitų oficialių asmenų priėmimą bei darbo susitikimus, siekiant užtikrinti protokolo nuostatų laikymąsi bei tinkamo Komisijos įvaizdžio formavimą.
Sudaro Komisijos svečių priėmimui ar darbo susitikimui reikalingų lėšų sąmatą, organizuoja reprezentacijų prekių bei paslaugų pirkimą ir atsako už jų apskaitą.
Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinės darbo patirties energetikos srityje.
• Turėti praktinės strateginio veiklos plano rengimo patirties.
• Turėti praktinės investicijų projektų rengimo patirties.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.