Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.06

Paulius Blažys


2019 m. einamosios užduotys:

 ES tinklų kodeksuose nustatytais terminais parengti Komisijos rašto projektus dėl pastabų teikimo ir (ar) išsamią medžiagą Komisijos posėdžiui tvirtinti / derinti ES Elektros ir (ar) gamtinių dujų tinklų kodeksų įgyvendinamuosius teisės aktus, darbuotojui priskirtus Komisijos duomenų valdymo sistemoje Avilys.
 Atstovauti Komisijos poziciją ACER/CEER CACM TF, FCA TF, Gas Capacity Mechanism TF, Nacionalinės elektros tinklo kodeksų įgyvendinimo tarpinstitucinės darbo grupės susitikimuose ir (ar) telefoninėse konferencijose, ir pateikti raštu tiesioginiam vadovui dalyvavimo rezultatus.
 Parengti išsamią medžiagą Komisijos posėdžiui dėl AB „Litgrid“ pagal Balansavimo tinklo kodeksą parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo tvirtinimo.
 Parengti išsamius Komisijos rašto ir (ar) el. laiško projektus su pastabomis/pasiūlymais dėl galių mechanizmo sukūrimo Lietuvoje projekto, taip pat šį mechanizmą įtvirtinsiančių teisės aktų projektų ir pagal poreikį rengti Komisijos kompetencijai priskirtus atitinkamus teisės aktus, susijusius su galių mechanizmo aukciono organizavimo tvarka.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.
• Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
• Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių pateiktų tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus, teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Komisijos posėdžiams.
• Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę.
• Atstovauja Komisijos pozicijai Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant • bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Pagal poreikį atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizes.
• Pagal poreikį atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūrą ir vykdo tyrimus, atlieka analizes, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus.
• Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikia statistinę ir kitą informaciją, reikalingą ACER ir CEER institucijoms.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Pagal poreikį atstovauja Komisiją, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Esant reikalui dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).