Įeiti
Publikuota: 2019.07.09. Atnaujinta: 2019.07.09

Pavel Kabelis


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

Prižiūri LAN (Local Area Network) ir WAN (Wide Area Network), vykdo jų stebėseną, analizuoja jų apkrovimą užtikrina sistemų darbą, įgyvendina kompiuterinių tinklų saugumą užtikrinančias priemones.
Atsako už būtinos apimties ir periodiškumo kompiuterinio tinklo aktyvinės įrangos konfigūravimo parametrų kopijavimą ir, esant poreikiui, atstatymą, vykdo kompiuterinių tinklų dokumentacijos atnaujinimą.
Ruošia ir prižiūri Tarybos kompiuterizuotas darbo vietas (toliau – KDV) analizuoja Tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pateiktus pageidavimus ir pasiūlymus, rengia pasiūlymus sistemų tobulinimui pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia juos Skyriaus vedėjui.
Diegia, atnaujina KDV sisteminę programinę įrangą (OS, „Microsoft Office" paketą, antivirusines programas, tvarkykles ir kt.), testuoja įdiegtą įrangą ir užtikrina jos stabilų veikimą.
Yra atsakingas už Taryboje naudojamą kompiuterinę, organizacinę ir tinklo įrangą. Atsako už naujos įrangos priėmimą ir įforminimą bei įrangos perdavimą, pripažinimą netinkama naudoti, perdavimą utilizavimui, dalyvauja Tarybos turimo IT inventoriaus inventorizacijose.
Nustato bei registruoja, nagrinėja KDV ir kompiuterių tinklo įrangos gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka, imasi priemonių juos pašalinti, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas IT funkcionavimas darbo vietose.
Administruoja Tarybos KDV naudotojus.
Apmoko Tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus teisingai naudoti kompiuterinę įrangą, konsultuoja juos taikomosios programinės įrangos naudojimo, kitais kompiuterizuotų informacinių paslaugų klausimais.
Pagal Tarybos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus kompiuterinei, organizaciniai technikai bei programinei įrangai įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus.
Atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą.
Kontroliuoja Taryboje naudojamos programinės įrangos licencijų galiojimą ir legalumą.
Atlieka Tarybos informacinės sistemos (toliau – VEI IS) priežiūrą, vykdo VEI IS administratoriaus funkcijas, užtikrina reguliarų VEI IS atsarginių kopijų darymą, saugų ir nepertraukiamą VEI IS funkcionavimą Taryboje; rengia teisės aktų, reglamentuojančių VEI IS priežiūrą ir plėtrą, projektus, užtikrina teisės aktuose nustatytų VEI IS reikalavimų laikymąsi.
Esant poreikiui, rengia VEI IS specifikacijas, jų pakeitimus, nustatytu reguliarumu teisės aktų nustatyta tvarka atlieka VEI IS saugos ir rizikos vertinimus, VEI IS eksploatacijos (naudotojų instrukcijos, vardai ir slaptažodžiai, teisių suteikimas, koregavimas, pakeitimas) dokumentaciją.
Užtikrina posėdžių įrangos (garso, vaizdo) korektišką veikimą, vaizdo medžiagos sukėlimą į serverį, garso įrašų perkėlimą į serverį ir saugojimą.
Tarybos pirmininko pavedimu/įsakymu vykdo Tarybos darbuotojų paskyrų sukūrimą aktyviame kataloge, dokumentų valdymo sistemoje „Avilys", SharePoint, Office365 pašto konfigūravimas.
Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Taryba pagal Skyriaus kompetenciją.
Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti fizinių mokslų studijų srities matematikos ir kompiuterių mokslų studijų krypties (informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų) ar technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, energetikos sritį, viešųjų pirkimų organizavimą, informacinių ir ryšio technologijų valdymą, turto valdymą ir Tarybos veiklą.
Išmanyti kompiuterizuotų darbo vietų įrengimo ir kompiuterių darbo tinkle, duomenų perdavimo ir apsaugos reikalavimus, dokumentų ir turto valdymą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti šių teisės aktų reikalavimus taikyti praktiškai.
Mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
Mokėti dirbti „Microsoft Office" programomis.
Išmanyti duomenų bazių valdymą ir administravimą.
Turi būti susipažinęs su interneto svetainių kūrimo ir kitomis kompiuterinėmis programavimo kalbomis.
Išmanyti „Windows" operacinių sistemų diegimą, konfigūravimą ir administravimą.
Išmanyti vietinius kompiuterių tinklus, kompiuterinio tinklo protokolų valdymą ir konfigūravimą, gebėti atlikti techninius patikrinimus šiose srityse.
Gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.