Įeiti
Publikuota: 2017.05.09. Atnaujinta: 2019.02.06

Povilas Šalaševičius


2019 m. einamosios užduotys:

•  Dalyvauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ planiniame veiklos patikrinime, kurio metu vertinama reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumas, teikti pastabas ir pasiūlymus patikrinimo aktui.
•  Parengti alternatyvių ginčų sprendimo energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektoriuose praktikos apžvalgą.
• Įvertinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus ir atitinkamai parengti Sankcijų skyrimo taisyklių bei Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimo projektus.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų (individualių teisės aktų) projektai, kiti Komisijos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus, analizuoja ir vertina, ar kitų Komisijos skyrių rengiami dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo, kitais teisės taikymo bei Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
• Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose ir (ar) įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
• Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais Komisijos struktūriniais padaliniais nagrinėjant ginčus ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui, rengia pažymas, Komisijos nutarimų (individualių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Komisijos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Skyriaus vedėjo pavedimu tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Komisijos posėdžiui.
• Skyriaus vedėjo pavedimu užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Komisijos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti paskirtais klausimais, vykdymą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
• Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus pagal Komisijos patvirtintas Rinkų tyrimo taisykles bei energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus pagal Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą.
• Prireikus dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Komisijos veiklos klausimais.
• Atlieka Komisijos veiklos srityje aktualios teismų praktikos stebėseną, analizuoja ir sistemina teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir teisės taikymo taisykles.
• Prireikus rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:​

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti teisinio darbo patirties energetikos srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.