Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.04

Raimonda Žukauskaitė


2019 m. einamosios užduotys:

•​ Atnaujinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą.
•​ Parengti aktualią Atmintinę darbuotojams personalo valdymo klausimais, susijusią su Valstybės tarnybos reforma.
•​ Atnaujinti atmintinę viešųjų pirkimų sutartis prižiūrintiems asmenims dėl dažniausiai daromų klaidų prižiūrint viešojo pirkimo sutartis ir surengti vidinius mokymus.

 Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

•​ Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų vykdymas bei personalo valdymas​.
•​ Koordinuoja Komisijos personalo valdymą ir planavimą, personalo atranką, apskaitą, personalo mokymą bei nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, tarnybinių nusižengimų tyrimus.
•​ Organizuoja Komisijos viešuosius pirkimus, rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentaciją.
•​ Rengia viešųjų pirkimų planus.
•​ Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas.
•​ Kartu su Teisės ir Finansų skyriaus specialistais rengia Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
•​ Rengia Komisijos tvarkos aprašus ir taisykles ir kitus dokumentus reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
•​ Teikia konsultacijas Komisijos darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
•​ Dalyvauja Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
•​ Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimo organizatorius.
•​ Organizuoja ir koordinuoja viešųjų pirkimų vykdymą per centrinę perkančiąją organizaciją.
•​ Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Komisijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Komisijos interneto tinklalapyje.
•​ Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais bei personalo valdymo klausimais.
•​ Kartu su Teisės skyriaus specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
•​ Kartu su Teisės skyriaus specialistais atstovauja Komisiją Teismo posėdžiuose, nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas.
•​ Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
•​ Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Komisijos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
•​ Vykdo kitus Komisijos Administracijos direktoriaus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
•​ Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį.
•​ Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
•​ Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų administravimą.
•​ Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
•​ Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
•​ Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
•​ Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.