Įeiti
Publikuota: 2015.04.29. Atnaujinta: 2019.02.04

Ramutė Cirulytė


2019 m. einamosios užduotys:

Parengti elektros sektoriaus rinkos stebėsenos ataskaitas už 2018 m. IV ketv. ir 2019 metų I-III ketvirčius.
Parengti Komisijos 2018 m. veiklos ataskaitos statistinio priedo elektros sektoriaus skyrių. 
Suskaičiuoti elektros energetikos ir atsinaujinančių energijos išteklių sektorių faktinio skolinto kapitalo kainos svertinį vidurkį ir paskelbti Komisijos tinklalapyje.
Parengti medžiagą dėl AB „Achema“ elektros energijos skirstymo paslaugos kainų viršutinių ribų nustatymo 2020–2025 metams nustatymo.
Atlikti elektros energetikos įmonių viešai skelbtinos informacijos stebėseną, vertinimą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę-finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų.
 Rengia prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką ir nagrinėja prijungimų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų.
 Rengia bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų ir Lietuvos energetikos sistemos saugumą užtikrinančių elektrinių elektros energijos supirkimo kainų metodikas bei nagrinėja jų kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl elektrinių rėmimo reglamentavimo, siekiant tobulinti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 Rengia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymo metodiką, nagrinėja kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises.
 Analizuoja įmonių pateiktus skaičiavimus bei teikia apie juos išvadas, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje kainos, apskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 Atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
 Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
 Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
 Rengia informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 Pagal poreikį dalyvauja Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
 Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 Koordinuoja Komisijos elektros energetikos sektoriuje vykdomus projektus.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
 Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.