Įeiti
Publikuota: 2014.06.16. Atnaujinta: 2019.02.06

Renata Bartašiūtė-Černevičė


2019 m. einamosios užduotys:

• Laiku, kokybiškai parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei viešai paskelbti Nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos metinę apžvalgą.
• Laiku, kokybiškai parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei viešai paskelbti Biokuro rinkos stebėsenos ketvirtines ataskaitas.
• Patikrinti šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų Energijos išteklių rinkos įstatyme nustatyto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje įgyvendinimą.
• Laiku ir suderinus, kas mėnesį Komisijos tinklapyje paskelbti informaciją apie kuro ir šilumos, perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kainas.

​Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Nagrinėja energijos išteklių biržos operatoriaus prašymus išduoti ar pakeisti licenciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamos licencijos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, tvarko licencijų registravimo žurnalus.
• Vykdo prekybos energijos išteklių rinkoje ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą ir stebėseną bei rengia energijos išteklių rinkos stebėsenos ataskaitas.
• Energijos išteklių biržos operatoriaus teikimu tikrina energijos išteklių biržos operatoriaus tvirtinamas jo veiklos ketvirčio ir metines ataskaitas, teikia pasiūlymus ir nurodymus dėl ataskaitose nurodytų duomenų patikslinimo ar papildomų duomenų pateikimo.
• Tikrina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktus jo nustatomus įkainius už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams.
• Rengia šilumos gamybos sektoriaus ir energijos išteklių rinkų stebėsenos ketvirtines ataskaitas.
• Atlieka energijos išteklių rinkos tyrimus.
• Nagrinėja nepriklausomų šilumos gamintojų prašymus pripažinti juos nereguliuojamais nepriklausomais šilumos gamintojais, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Nagrinėja šilumos vartotojų prašymus dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja reguliuojamų ūkio subjektų ir vartotojų vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
• Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Sistemina ir analizuoja Lietuvos šilumos sektoriaus ir energijos išteklių rinkos statistinius duomenis.
• Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų srities matematikos ar statistikos krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties rinkų stebėsenos srityje.
• Turėti darbo patirties rengiant rinkų apžvalgas.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą. Išmanyti Komisijos kuruojamų elektros energetikos, energijos išteklių, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, formuluoti ir argumentuoti Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.