Įeiti
Publikuota: 2018.06.01. Atnaujinta: 2018.06.01

Šilumos kainų ir investicijų skyrius


• Rengia šilumos ir karšto vandens bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikas ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui.
• Analizuoja ir vertina pateiktus prašymus dėl šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų, teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui. 
• Nagrinėja bei vertina investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos ir plėtros planus, , pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Komisijos posėdžiams. 
• Kontroliuoja, kaip pagal Komisijos patvirtintas šilumos ir karšto vandensnustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Komisijos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui. 
• Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo; ir teikia siūlymus rengiamoms Komisijos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
• Nagrinėja reguliuojamų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti šilumos tiekimo licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui. Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus. 
• Kontroliuoja Komisijos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Komisijos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo Komisijos posėdžiui. 
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų. 
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei. 
• Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Komisijai, tobulinant šilumos ir transporto sektorių ekonominį reguliavimą.
• Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją. 
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko, kuruojančio Komisijos nario ir Departamento direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.​