Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.02.06

​Simona Bindoriūtė-Ryliškienė


2019 m. einamosios užduotys:

• Koordinuoti Komisijos informacijos saugumo valdymo sistemos (įskaitant asmens duomenų apsaugą) tobulinimą, diegiant organizacines ir (ar) technines priemones.
• Koordinuoti rekomendacijų dėl pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje įgyvendinimą, bendradarbiaujant su už rekomendacijų teikimą atsakinga institucija.
• Kuruoti energetikos sektoriaus vartotojų švietimo veiklos vykdymą.
• Koordinuoti sprendimų, susijusių su Komisijos sujungimu su kitomis valstybinėmis institucijomis, priėmimą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 
 

• Organizuoja Komisijos veiklos strateginį planavimą, kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, teikia siūlymus dėl Komisijos veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti.
• Koordinuoja ir kontroliuoja ketvirtinių bei kasmetinių Komisijos veiklos ataskaitų rengimą.
• Vykdo teisės aktų bendraisiais Komisijos kompetencijos klausimais įgyvendinimo kontrolę.
• Nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Komisijos pirmininkui klausimus, susijusius su strateginiais Komisijos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.
• Koordinuoja vartotojų prašymų, skundų Komisijos kompetencijos ribose nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka.
• Koordinuoja švietimo programų, skirtų vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, rengimą ir programos priemonių įgyvendinimą.
• Vykdo iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų poreikio analizę, dalyvauja rengiant lėšų išlaidų projektus bei išlaidų sąmatas, koordinuoja investicinių projektų rengimą ir jų vykdymą, finansinių išteklių planavimo ir panaudojimo analizės veiklą.
• Inicijuoja ir koordinuoja Komisijos organizacinio vystymo projektus ir kokybės vadybos metodų diegimą Komisijoje.
• Įgyvendina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus.
• Užtikrina Komisijos materialinės ir techninės bazės funkcionavimą, Komisijos darbuotojų tinkamas darbo sąlygas, Komisijos darbuotojų aprūpinimą būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais, kontroliuoja Komisijos inventoriaus apskaitą ir užtikrina tinkamą Komisijos patalpų ir transporto priemonių eksploataciją.
• Koordinuoja Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo veiklą.
• Vadovaudamasis Komisijos nuostatais, skiria papildomas trumpalaikes užduotis Komisijos darbuotojams, nepriklausomai nuo struktūrinių padalinių nuostatuose ar pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų.
• Vykdo kitas su Komisijos veikla susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio Komisijos pirmininko pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Komisijos pirmininko pavedimu, atstovauti Komisijai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Valstybės tarnautoja  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
• Turėti vadovaujamo darbo patirties.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, finansų sistemos reguliavimą, išmanyti Komisijos kuruojamos elektros energetikos, šilumos, dujų, transporto, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sričių Europos Sąjungos teisės aktus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.