Įeiti
Publikuota: 2018.04.03. Atnaujinta:

Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius


• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų (norminių teisės aktų) projektai, Komisijos pirmininko įsakymai, kiti Komisijos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų.
• Atstovauja Komisijai teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Komisija teikia išvadas bei rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus, taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komisijai valstybės, savivaldybių institucijose ir kitose įstaigose, institucijose ir (ar) organizacijose.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų) nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų į juos rengimą, taip pat Skyriaus veiklos klausimais rengia atsakymus į kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Komisijos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
• Teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisė aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas darbo teisės bei kitais klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
• Teikia pažymas kitais Komisijos veiklos klausimais Komisijos posėdžiui ir rengia atitinkamų Komisijos nutarimų (norminių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Analizuoja ir (ar) rengia Komisijos sudaromas sutartis, susijusias su Komisijos veikla.
• Rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei Komisijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų.
• Prireikus dalyvauja Komisijos struktūrinių padalinių organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.
• Teikia informaciją, išvadas ir (ar) pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
• Prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
• Prireikus dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Komisijos veiklos klausimais.
• Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
• Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS.
• Atlieka Komisijos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
• Atlieka Komisijos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
• Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėseną ir informuoja Komisijos darbuotojus apie Komisijos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
• Rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą bei strateginį planą ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.