Įeiti
Publikuota: 2018.04.03. Atnaujinta:

Teisės departamentas


• Tikrina Komisijos nutarimų projektų, įsakymų, kitų Komisijos teisės aktų ir (ar) dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams ir teikia teisines išvadas dėl jų.
• Teikia teisinę, metodinę pagalbą Komisijos struktūriniams padaliniams, taip pat įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais.
• Atstovauja Komisijai teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, prašymus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal Departamento kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose.
• Pagal Departamento kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų) nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų į juos rengimą, taip pat Departamento veiklos klausimais rengia atsakymus į valstybinių institucijų, kitų įstaigų, institucijų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus.
• Pagal Departamento kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
• Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
• Nagrinėja ir (ar) dalyvauja Komisijos kompetencijai priskirtų ginčų nagrinėjime.
• Tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas.
• Analizuoja ir (ar) rengia Komisijos sudaromas sutartis, susijusias su Komisijos veikla.
• Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus, įgyvendinant kitas Komisijai priskirtas funkcijas.
• Komisijos veiklos srityje atlieka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale gaunamų teismų pranešimų stebėseną, teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir teisės taikymo taisykles.
• Pagal Departamento kompetenciją rengia Komisijos nutarimų, įsakymų ir (ar) kitų teisės aktų, dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei Komisijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų ir (ar) kitų dokumentų projektų.
• Prireikus dalyvauja Komisijos struktūrinių padalinių organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe.
• Prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
• Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
• Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS.
• Atlieka Komisijos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
• Atlieka Komisijos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
• Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų stebėseną ir informuoja Komisijos darbuotojus apie Komisijos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
• Rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
• Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Departamento nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.