Įeiti
Publikuota: 2018.04.03. Atnaujinta:

Teisės taikymo skyrius


• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų (individualių teisės aktų) projektai, kiti Komisijos teisės aktai ir (ar) dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų.
• Atstovauja Komisijai teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, prašymus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja pavedimų, paklausimų (klausimų), nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų į juos rengimą, taip pat Skyriaus veiklos klausimais rengia atsakymus į kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Komisijos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą.
• Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
• Nagrinėja ir (arba) dalyvauja su kitais Komisijos struktūriniais padaliniais, nagrinėjant ginčus ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui, teikia pažymas kitais klausimais Komisijos posėdžiui ir rengia atitinkamų Komisijos nutarimų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Tiria administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylas bei teikia jas nagrinėti Komisijos posėdžiui.
• Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus pagal Komisijos patvirtintas Rinkų tyrimo taisykles bei energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimus pagal Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašą.
• Prireikus dalyvauja Komisijos struktūrinių padalinių organizuojamuose interesantų priėmimuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.
• Teikia informaciją, išvadas ir (ar) pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
• Prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
• Prireikus dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Komisijos veiklos klausimais.
• Komisijos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja ir sistemina teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir (ar) teisės taikymo taisykles.
• Atlieka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale gaunamų teismų pranešimų stebėseną.
• Rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą bei strateginį planą ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.