Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2014.01.30

Vytautas Skalskis


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Analizuoja informacinių (kompiuterinės technikos bei programinės įrangos panaudojimas, teisinė apsauga, elektroninių paslaugų teikimas) sistemų darbą, skatina pažangių technologijų diegimą ir naudojimą Komisijoje, įvertinant siekiamo tikslo rezultatą.
• Pagal Komisijos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus kompiuterinei technikai bei programinei įrangai įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus.
• Dalyvauja organizuojant techninės ir programinės įrangos pirkimus, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
• Vykdo Komisijos programinės ir techninės įrangos priežiūrą ir aptarnavimą; nagrinėja gedimų priežastis, imasi priemonių juos pašalinti, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas IT funkcionavimas darbo vietose.
• Prižiūri informacijos surinkimo sistemą (ISS): reguliariai daro duomenų bazės atsargines kopijas ir saugo jas įstaigos viduje esančioje failų talpykloje; ISS atitinkamą posistemę administruojančio skyriaus (šiuo metu Kainų ir investicijų) prašymu, keičia ISS surinktus duomenis, įterpia naujus, šalina senus; Skyriaus vedėjo, ISS posistemę administruojančio skyriaus vedėjo arba Komisijos nario prašymu, pateikia informaciją apie ISS atliktus duomenų bazės pakeitimus, pakeitimų laiką ir iniciatorių.
• Užtikrina duomenų kopijavimo, duomenų atstatymo iš atsarginių kopijų atlikimą, informacinių sistemų ir serverių saugumą bei nenutrūkstamą Komisijoje naudojamos programinės įrangos licencijų galiojimą ir legalumą.
• Rengia kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo taisykles bei organizuoja Komisijos darbuotojų supažindinimą su jomis, konsultuoja Komisijos darbuotojus IT klausimais.
• Teikia pasiūlymus dėl naujų IT diegimo, aiškindamasis galimas informacinių sistemų klaidas ar trūkumus, analizuoja nusiskundimus dėl sistemų darbo, teikia rekomendacijas sistemų naudotojams, siekiant padidinti Komisijos informacinės sistemos efektyvumą.
• Prižiūri ir tvarko Komisijos tinklalapį, kad laiku ir tinkamai būtų pateikta informacija valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijos bei visuomenei.
• Pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengia dokumentus, kad būtų užtikrintas pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų įsigijimo ir eksploatavimo tvarką bei apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, bei mokėti juos taikyti praktikoje.
• Žinoti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas.
• Išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
• Turėti kompiuterinių tinklų kūrimo ir administravimo žinių pagrindus.
• Turėti patirties dirbant su duomenų perdavimo įranga, kompiuterine technika, operacinėmis sistemomis bei kompiuterinių tinklų valdymo technologijomis.
• Turėti programavimo pagrindus.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.