Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.10.04

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamentas


PATVIRTINTA
Komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-47


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo tvarką, Komisijos narių funkcijas ir sprendžia kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais, Komisijos nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat Reglamentu bei Komisijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
3. Komisijos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, kolegialaus klausimų svarstymo, politinio neutralumo, skaidrumo, tarnybinio bendradarbiavimo, atsakomybės už priimtus sprendimus ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.
4. Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai, Administracijos direktorius ir departamentų direktoriai, skyrių vedėjai, kiti valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atlikdami savo tarnybines pareigas, turi vadovautis pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, tarnybinės etikos, nešališkumo, viešumo bei pavyzdingumo principais, taip pat asmenine atsakomybe už priimamus sprendimus.
5. Komisijos veiklos efektyvumą užtikrina Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai, taip pat Administracijos direktorius ir kiti Komisijos darbuotojai, vykdydami savo kompetencijai priskirtas funkcijas.

II. BENDRIEJI STRUKTŪROS KLAUSIMAI

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


6. Komisijos funkcijoms užtikrinti sudaroma Komisijos administracija. Ją sudaro Administracijos direktorius, departamentai ir juose esantys skyriai, savarankiški skyriai (toliau – Struktūriniai padaliniai). Departamentams vadovauja direktoriai, skyriams – vedėjai.
7. Komisijos administracijos struktūrą, Struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus tvirtina Komisijos pirmininkas.
8. Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems Struktūriniams padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigybė (-ės), nepriklausanti (-čios) Struktūriniams padaliniams.
9. Komisijos struktūra formuojama, atsižvelgiant į Komisijai pavestas funkcijas.

KOMISIJOS PIRMININKAS


10. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos Struktūriniams padaliniams Komisijos pirmininkas vadovauja tiesiogiai, taip pat per Komisijos narius ir Administracijos direktorių.
11. Komisijos pirmininko įsakymai registruojami pagal priėmimo datą, suteikiant eilės numerį.
12. Komisijos pirmininkas gali duoti pavedimus darbuotojams.
13. Komisijos pirmininkas reguliariai organizuoja Komisijos narių ir Struktūrinių padalinių vadovų pasitarimus. Prireikus gali būti sudaroma Komisijos savaitinė darbotvarkė.
14. Nesant Komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Jis skiriamas Komisijos pirmininko įsakymu. Nesant Komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo, Komisijos pirmininko įsakymu skiriamas Komisijos narys, laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas.
15. Komisijos pirmininkui pavedus, Komisijai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose gali atstovauti Komisijos nariai, Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai bei kiti darbuotojai, iš anksto aptarę vizito tikslą ir atstovavimo poziciją su Komisijos pirmininku, atitinkamą veiklos sritį kuruojančiu Komisijos nariu ar Administracijos direktoriumi.
16. Visus Komisijos siunčiamus raštus Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei pasirašo tik Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos narys, laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas. Kitus Komisijos siunčiamus raštus pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos narys, laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas, arba kitas įgaliotas asmuo.

KOMISIJOS NARIAI


17. Komisijos nariai pagal priimamą Komisijos nutarimą pasiskirsto kuruojamas veiklos sritis.
18. Komisijos narys:
18.1. yra atsakingas už Komisijai pavestų funkcijų vykdymą savo kuruojamos veiklos srityje;
18.2. formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą, taip pat dalyvauja svarstant kuruojamos srities teisės aktų projektus;
18.3. prižiūri, kaip Struktūrinių padaliniai realizuoja Komisijos tikslus, kaip vykdo metų planus kuruojamoje srityje;
18.4. teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamos srities problemų sprendimo;
18.5. dalyvauja svarstant Komisijos kompetencijai priklausančius klausimus ir priimant sprendimus;
18.6. teikia kuruojamos srities parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Komisijos posėdžiams;
18.7. susipažįsta su kuruojamos srities raštais, kuriuos gauna Komisija, teikia savo pastabas ir pasiūlymus Struktūrinių padaliniams dėl parengto atsakymo;
18.8. prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus savo kuruojamoje srityje;
18.9. stebi, analizuoja ir vertina su savo kuruojama sritimi susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Komisijos pirmininkui ir kitiems Komisijos nariams;
18.10. dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriuose nagrinėjami su Komisijos kompetencija susiję klausimai;
18.11. prižiūri, kad Komisijos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojama sritimi;
18.12. atstovaudamas Komisijai privalo laikytis bendros Komisijos nuomonės;
18.13. neturi teisės atskleisti darbo Komisijoje metu įgytos konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
18.14. dalyvauja Komisijos pirmininko rengiamuose pasitarimuose su Struktūrinių padalinių vadovais;
18.15. gali vadovauti Komisijos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti;
18.16. atlieka kitas funkcijas.
19. Nesant Komisijos nario, Komisijos pirmininko įsakymu jo funkcijas atlieka kitas Komisijos narys.
20. Komisijos pirmininkas savo pavedimais užtikrina, kad Struktūriniai padaliniai sudarytų sąlygas tinkamai įgyvendinti Komisijos nario funkcijas.

KOMISIJOS ADMINISTRACIJA


21. Administracija sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais pagal Komisijos pirmininko patvirtintus administracijos nuostatus ir pareigybių sąrašą.
22. Departamentams vadovauja departamentų direktoriai. Jie gali turėti pavaduotojus, kurie atlieka vadovavimo funkcijas, nesant departamentų direktorių. Nesant departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo, vadovavimo funkcijas atlieka kitas Komisijos pirmininko įgaliotas Departamento direktoriui pavaldaus skyriaus vedėjas.
23. Skyriams vadovauja skyrių vedėjai. Jie gali turėti pavaduotojus, kurie atlieka vadovavimo funkcijas, nesant skyriaus vedėjų. Nesant vedėjo ir jo pavaduotojo, vadovavimo funkcijas tiesiogiai atlieka departamento direktorius, o nesant savarankiško skyriaus vedėjo ‒ kitas Komisijos pirmininko įgaliotas darbuotojas.
24. Struktūriniai padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis, Reglamentu, Komisijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Komisijos pirmininko patvirtintais departamentų ir skyrių nuostatais bei pareigybių aprašymais.
25. Administracijos direktorius užtikrina į rezultatus orientuotą bendrųjų administracinių funkcijų atlikimą ir finansinių lėšų panaudojimą, koordinuoja strateginę ir organizacinę Komisijos plėtrą, sprendžia bendruosius klausimus, teikia siūlymus dėl Komisijos veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti ir vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

III. KOMISIJOS DARBO PLANAVIMAS IR PLANO VYKDYMO KONTROLĖ


26. Komisija savo darbą organizuoja pagal Komisijos strateginį veiklos planą, kuris rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Rengdama strateginį veiklos planą, Komisija išanalizuoja ir įvertina aplinką bei išteklius, suformuluoja misiją ir numato savo veiklos tikslus bei jų siekimo būdus.
27. Komisijos Struktūriniai padaliniai kartu su kuruojančiais jų sritį Komisijos nariais iki einamųjų metų balandžio 14 d. parengia su savo veiklos sritimi susijusios kitų trejų metų strateginio plano dalies projektą ir pateikia jį Administracijos direktoriui. Šis kartu su Veiklos valdymo skyriumi apibendrina skyrių pateiktus projektus ir sudaro Komisijos strateginio veiklos plano projektą.
28. Strateginio veiklos plano projektas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Finansų ministerijai ir (arba) Ministro Pirmininko tarnybai pateikus pastabas bei pasiūlymus dėl Komisijos strateginio veiklos plano projekto, patikslintas strateginio veiklos plano projektas pateikiamas svarstyti Komisijos posėdyje.
29. Vyriausybei patvirtinus Vyriausybės prioritetus ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą pateikus Seimui, Komisija patvirtina strateginį veiklos planą ir iki lapkričio 1 d. paskelbia Komisijos interneto svetainėje.
30. Vadovaudamasis patvirtintu Komisijos strateginiu veiklos planu, kiekvieno Struktūrinio padalinio vadovas parengia ir suderinęs su atitinkamas veiklos sritis kuruojančiu Komisijos nariu ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. pateikia Administracijos direktoriui savo vadovaujamo Struktūrinio padalinio ateinančių metų veiklos plano projektą, kuriame numato pavaldiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, siektinus rezultatus, atsižvelgiant į patvirtinto (patikslinto) strateginio veiklos plano programų tikslus, uždavinius ar priemones. Veiklos planų projektai turi užtikrinti Komisijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą (veiklos planų užduotys turi būti konkrečios, įvertinamos, suskirstytos ketvirčiais, nurodyti įvykdymo terminai savaitėmis bei atsakingi vykdytojai). Veiklos valdymo skyrius apibendrina pateiktus Struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Komisijos metinio veiklos plano projektą.
31. Įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, prireikus patikslinamas strateginis veiklos planas ir pateikiamas kartu su Komisijos metiniu veiklos planu Komisijos posėdžiui. Patikslintas strateginis veiklos planas per 10 dienų paskelbiamas Komisijos interneto svetainėje. Patvirtintas Komisijos einamųjų metų veiklos planas paskelbiamas vidiniame Komisijos tinkle.
32. Patvirtinus Komisijos metinį veiklos planą, Struktūrinių padalinių vadovai iki einamųjų metų sausio 20 d. parengia valstybės tarnautojų vertinimo išvadas, kuriose numato pavaldiems valstybės tarnautojams planuojamas atlikti užduotis ir siektinus rezultatus, atsižvelgiant į patvirtinto (patikslinto) strateginio veiklos plano programų tikslus, uždavinius ar priemones, taip pat metinio veiklos plano priemones.
33. Struktūrinių padalinių vadovai, pasibaigus ketvirčiui, per 10 darbo dienų parengia Komisijos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas ir jas paskelbia vidiniame Komisijos vidiniame tinkle. Ketvirtinėse ataskaitose turi būti analizuojami ir įvertinami pasiekti rezultatai, nurodomos įgyvendinimo priemonių nevykdymo priežastys, apibūdinami esminiai veiklos pokyčiai bei teikiami veiklos tobulinimo pasiūlymai. Programos koordinatorius per 10 darbo dienų nuo šių ataskaitų paskelbimo vidiniame Komisijos tinkle dienos privalo atlikti Komisijos strateginio veiklos plano vertinimą ir išvadas pateikti Komisijos pirmininkui bei Komisijos nariams.
34. Strateginio veiklos plano programos įgyvendinimą prižiūri Komisijos pirmininko paskirtas programos koordinatorius. Jis taip pat yra atsakingas už programų vertinimo organizavimą.
35. Strateginį veiklos planą Komisija gali keisti tik Komisijos pirmininko ar Komisijos nario siūlymu. Asmuo, teikiantis tokį siūlymą, privalo raštu išdėstyti motyvus ir apibūdinti vietoj keičiamų siūlomas naujas Komisijos veiklos gaires, perspektyvas, siektinus tikslus, nurodyti priemones tiems tikslams įgyvendinti.
36. Komisijos metinis veiklos planas gali būti pakeistas Struktūrinių padalinių vadovų motyvuotu rašytiniu siūlymu, suderinus jį su atitinkamą sritį kuruojančiu Komisijos nariu ar Administracijos direktoriumi.
37. Išankstinę lėšų panaudojimo kontrolę pagal patvirtintą programos sąmatą vykdo Finansų skyrius ir pateikia programos koordinatoriui finansinius rodiklius, kurie yra reikalingi strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo priežiūrai.
38. Komisijos strateginio plano vykdymo ataskaita turi būti pateikiama Komisijos metinėje veiklos ataskaitoje.
39. Struktūrinių padalinių vadovai kalendoriniams metams pasibaigus parengia ir iki kovo 15 d., suderinę su kuruojančiais atitinkamas sritis Komisijos nariais, pateikia Rinkos tyrimų ir statistikos bei Veiklos valdymo skyriui medžiagą Komisijos metinei veiklos ataskaitai ir Energetikos sektoriaus ataskaitai parengti. Komisijos metinės veiklos ir Energetikos sektoriaus ataskaitų projektai iki balandžio 15 dienos pateikiamas Komisijos pirmininkui.

IV. VIEŠIEJI SVARSTYMAI ARBA APKLAUSOS


40. Viešasis svarstymas arba apklausa (toliau – viešasis svarstymas) organizuojamas Komisijos narių iniciatyva, vartotojų ar tiekėjų rašytiniu prašymu ir kai jame dalyvauja bent vienas Komisijos narys (kuris ir pirmininkauja viešajam svarstymui), taip pat tiekėjų ir (ar) vartotojų atstovai.
41. Viešuosiuose svarstymuose gali dalyvauti Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai ir kiti suinteresuoti darbuotojai.
42. Viešąjį svarstymą rengia Veiklos valdymo skyrius ir (arba) Struktūrinio padalinio atstovai. Viešojo svarstymo medžiaga išdalijama prieš posėdį.
43. Viešojo svarstymo pranešimų ir kalbų trukmės laikas nustatomas dalyvių susitarimu. Viešojo svarstymo metu gali būti daromas garso įrašas vidiniam naudojimui.
44. Prireikus rengiamas viešojo svarstymo protokolas. Jį pasirašo viešajam svarstymui pirmininkavęs Komisijos narys ir viešojo svarstymo sekretorius. Pasirašytas viešojo svarstymo protokolas pateikiamas suinteresuotiems viešajame svarstyme dalyvavusiems asmenims.

V. KOMISIJOS POSĖDŽIAI

BENDROSIOS NUOSTATOS


45. Komisija organizuoja posėdžius Komisijos kompetencijai pavestiems klausimams spręsti ir tvarkomuosius posėdžius.
46. Išankstinis privalomas skundų ir ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, sankcijų skyrimo procedūra ir administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas vyksta kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
47. Komisijos posėdžiai Komisijos pirmininko ar Komisijos nario iniciatyva paprastai rengiami ketvirtadieniais. Prireikus Komisijos pirmininko, Komisijos nario iniciatyva gali būti rengiami neeiliniai Komisijos posėdžiai, kurių organizavimo tvarka yra tokia pati, kaip ir eilinių Komisijos posėdžių.
48. Trijų Komisijos narių iniciatyva gali būti rengiami Komisijos posėdžiai skubos tvarka.
49. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Negalintis posėdyje dalyvauti Komisijos narys apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui ir nurodyti priežastį.
50. Komisijos posėdžiuose, be Komisijos narių, turi dalyvauti klausimą pristatantis pranešėjas, jo Struktūrinio padalinio vadovas (esant departamentui, departamento direktorius ir atitinkamo skyriaus vedėjas), Teisės skyriaus vedėjas, Veiklos valdymo skyriaus vedėjas ir Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas už posėdžių protokolavimą, taip pat prireikus pagal kompetenciją kitų departamentų direktoriai, skyrių vedėjai ir darbuotojai.
51. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės įstaigų ar institucijų, taip pat įmonių, visuomeninių organizacijų, vartotojų asociacijų ir žiniasklaidos atstovai, vartotojai bei kiti suinteresuoti asmenys.
52. Komisijos posėdžiai yra vieši, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Suinteresuotų asmenų prašymu ar Komisijos iniciatyva posėdis arba jo dalis skelbiamas uždaru, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kada tai būtina siekiant apsaugoti privačią informaciją apie asmeninį ar šeimos gyvenimą, informaciją, sudarančią valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar banko paslaptį, ar kt.
53. Uždarame posėdyje turi teisę dalyvauti tik Komisijos nariai, Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai, tą klausimą rengę darbuotojai ir kviestieji asmenys, su kuriais susijęs nagrinėjamas klausimas.
54. Tvarkomuosiuose Komisijos posėdžiuose dalyvauja Komisijos nariai, Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai, taip pat pakviesti valstybės ir savivaldybių įstaigų bei institucijų, įmonių ir organizacijų atstovai.
55. Komisijos posėdžiai skubos tvarka organizuojami supaprastinta tvarka, tai yra netaikomos Reglamento V skyriaus poskyrio „Medžiagos pateikimas ir posėdžių darbotvarkės sudarymas“ nuostatos.
56. Posėdžiuose pagal Komisijos kompetenciją svarstomi klausimai dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse ir kituose teisės aktuose Komisijai priskirtų funkcijų.

MEDŽIAGOS PATEIKIMAS IR POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS SUDARYMAS


57. Komisijos posėdžiams Struktūrinių padalinių teikiami svarstyti klausimai prireikus aptariami tvarkomuosiuose posėdžiuose. Sprendimą, kurie Komisijos posėdžiams teikiami klausimai prieš tai turi būti apsvarstyti tvarkomajame posėdyje, priima Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai.
58. Svarstytinų klausimų medžiagą Komisijos posėdžiams pateikia atitinkamą klausimą rengiantis darbuotojas, suderinęs teikiamo klausimo medžiagą su Struktūrinio padalinio vadovu (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo), Teisės skyriaus darbuotoju ir Teisės skyriaus vedėju bei Komisijos nariu, kuruojančiu atitinkamą veiklos sritį.
59. Komisijos posėdžiui teikiami klausimai turi būti visapusiškai išnagrinėti, tiksliai ir aiškiai suformuluoti, turi būti pateikiami siūlomi nutarimų projektai ir pažymos dėl jų.
60. Komisijos posėdžiui teikiamas nutarimo projektas ir pažymos turi būti vizuoti jį rengusio darbuotojo, atitinkamo Struktūrinio padalinio vadovo (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo), Teisės skyriaus darbuotojo, Teisės skyriaus vedėjo, Komisijos nario, kuruojančio atitinkamos veiklos sritį. Bendrojo informacijos centro darbuotojas, atsakingas už kalbos kultūrą, vizuoja teikiamo nutarimo projektą.
61. Tuo atveju, kai teikiamo nutarimo projektas yra priskirtas kelių Struktūrinių padalinių kompetencijai, teikiamas nutarimo projektas ir pažyma turi būti vizuoti Reglamento 60 punkte nustatyta tvarka, taip pat ir kitų priskirtų pagal kompetenciją Struktūrinių padalinių vadovų (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo) ir Komisijos narių, kuruojančių atitinkamas veiklos sritis.
62. Jeigu nutarimo projektą derinančių Struktūrinių padalinių vadovai nesutinka su teikiamu nutarimo projektu ir (ar) pažyma, turi teisę raštu motyvuoti savo nuomonę ir pridėti ją prie atitinkamo projekto.
63. Svarstytini klausimai, suderinti Reglamento 60 punkto nustatyta tvarka, pateikiami Veiklos valdymo skyriui, kuris per vieną darbo dieną parengia darbotvarkės projektą ir pateikia jį Komisijos pirmininkui. Šis turi teisę siūlomą į darbotvarkę įtraukti klausimą grąžinti rengėjams papildomai svarstyti ar suderinti su atsakingais asmenimis.
64. Komisijos pirmininko pasirašytą darbotvarkę Veiklos valdymo skyrius kartu su nutarimų projektais ir pažymomis dėl jų bei kita informacine medžiaga ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki posėdžio paskelbia Komisijos svetainėje. Kviečiamiems dalyviams pagal klausimo rengėjų sudarytą sąrašą išsiunčiami pranešimai apie Komisijos posėdį.
65. Visa svarstytinų klausimų medžiaga turi būti pateikiama Veiklos valdymo skyriui ne vėliau kaip prieš savaitę iki posėdžio pradžios, tai yra trečiadienį iki 15 valandos, jei posėdis rengiamas kitą ketvirtadienį. Medžiaga neeiliniam posėdžiui taip pat turi būti pateikiama ne vėliau kaip prieš savaitę iki posėdžio pradžios. Papildomi klausimai eiliniam ar neeiliniam posėdžiui gali būti teikiami skubos tvarka trijų Komisijos narių teikimu, įskaitant ir Komisijos pirmininką.
66. Medžiaga Komisijos tvarkomaisiais klausimais rengiama ir posėdžiams teikiama nesilaikant 65 punkte nustatytų reikalavimų.

POSĖDŽIŲ VEDIMO TVARKA


67. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant Komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo, Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos narys, laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas.
68. Posėdžio pirmininkas skelbia posėdžio pradžią, pabaigą, posėdžio pertraukas.
69. Posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys svečiai ar ekspertai gali kalbėti kita kalba. Tuo atveju jie turi užtikrinti vertimą į lietuvių kalbą.
70. Darbotvarkės klausimai svarstomi eilės tvarka, jei posėdžio pirmininko ar Komisijos nario siūlymu nenusprendžiama kitaip.
71. Klausimo svarstymas pradedamas nuo skyriaus parengto pranešimo pristatymo, kuris susijęs su nagrinėjamu klausimu. Šio pristatymo metu išdėstoma klausimo esmė, pateikiama motyvuota pranešėjo nuomonė dėl nutarimo projekto.
72. Komisijos nariai turi teisę išdėstyti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu ir užduoti klausimus pranešėjui, dalyvaujantiems įmonių, taip pat valstybės ar savivaldybių įstaigų ir institucijų atstovams. Posėdžio pirmininkui leidus, gali kalbėti ir kiti posėdžio dalyviai.
73. Pranešimams svarstomu klausimu paprastai skiriama iki 10 minučių, kalboms – iki 5 minučių, klausimams, atsakymams ir paaiškinimams – iki 2 minučių. Prireikus posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią kalbėjimo trukmę.
74. Posėdžio pirmininkas gali įspėti posėdyje dalyvaujančius Komisijos darbuotojus ar trečiuosius asmenis arba paprašyti juos išeiti iš posėdžio salės, jeigu jie nesilaiko Reglamento reikalavimų arba kitaip trukdo posėdžio darbui.
75. Komisijos narys turi teisę teikti posėdžio pirmininkui pasiūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos ir Reglamento reikalavimų laikymosi.
76. Komisijos posėdžio dalyvius registruoja, kitus su posėdžio rengimu susijusius veiksmus atlieka Veiklos valdymo skyrius ir (ar) atitinkamas Komisijos darbuotojas – klausimo rengėjas.
77. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami, daromas garso įrašas (vidiniam naudojimui) ir prireikus – stenograma. Protokole nurodoma data, eilės numeris, dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai, klausimą pateikęs pranešėjas bei kalbėtojai ir priimtas sprendimas.
78. Protokole nurodomi balsavimo rezultatai, pažymint, kas ir kodėl balsavo „prieš“.
79. Protokolą vizuoja klausimą pristatę darbuotojai arba jų Struktūrinių padalinių vadovai (esant departamentui, departamento direktorius ir atitinkamo skyriaus vedėjas), taip pat Komisijos nariai, balsavę „prieš“ pateiktą nutarimo projektą. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Protokolas pasirašyti pateikiamas ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po Komisijos posėdžio.
80. Prireikus Komisijos darbuotojai, pristatę klausimą, padeda posėdžio sekretoriui parengti Komisijos posėdžio protokolą.
81. Posėdžio metu naudoti kino ar televizijos kameras, fotoaparatus, taip pat kitas garso ir vaizdo įrašymo priemones draudžiama. Sprendimą dėl leidimo Komisijos posėdžio metu daryti garso ir vaizdo įrašus priima posėdžio pirmininkas.
82. Posėdžio pirmininkui pasirašius protokolą, Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas parengia protokolo, kuriame nustatyti nurodymai arba pavedimai Komisijos struktūriniams padaliniams, Darbuotojams ar suinteresuotiems asmenims, išrašus ir juos išsiunčia suinteresuotiems asmenims bei išdalija atitinkamiems Struktūriniams padaliniams.

KOMISIJOS NUTARIMŲ PRIĖMIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA


83. Komisija, posėdžiuose spręsdama savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima sprendimus, kurie įforminami nutarimais.
84. Komisijos sprendimai priimami, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip keturi Komisijos nariai ir jeigu už juos balsuoja dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Balsuojama visiems Komisijos nariams pakeliant rankas.
85. Komisijos narys turi teisę nesutikti su daugumos Komisijos narių nuomone posėdyje svarstomais klausimais. Tokiu atveju Komisijos narys žodžiu ir (ar) raštu išdėsto savo nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžio protokole.
86. Prieš sprendimo priėmimą Komisijos nariai turi teisę išeiti pasitarti.
87. Jeigu posėdžiui pateikto klausimo svarstymas atidedamas, protokole turi būti nurodyta atidėjimo priežastis, taip pat veiksmai, kurių privalo imtis atsakingas Struktūrinis padalinys ar Komisijos narys, kad tuo klausimu būtų galima priimti sprendimą.
88. Jei posėdžio metu svarstyti pateiktas projektas papildomas ar keičiamas, jo galutinę redakciją pateikia klausimą svarstyti teikęs Struktūrinis padalinys. Suredaguotas, klausimo rengėjo ir jo Struktūrinio padalinio vadovo (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo), Teisės skyriaus darbuotojo, Teisės skyriaus vedėjo, Komisijos nario, kuruojančio atitinkamą veiklos sritį, vizuotas nutarimo projektas turi būti pateiktas posėdžio sekretoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio.
89. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia posėdžio pirmininkas.
90. Komisijos nutarimus pasirašo Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos narys, laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas).
91. Teikiami Komisijos pirmininkui pasirašyti nutarimai turi būti vizuoti Komisijos darbuotojo – nutarimo rengėjo, atitinkamo Struktūrinio padalinio vadovo (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo), Teisės skyriaus vedėjo, Bendrojo informacijos centro darbuotojo, atsakingo už kalbos kultūrą, atitinkamą veiklos sritį kuruojančio Komisijos nario ir kitų Komisijos narių.
92. Komisijos nutarimų priedus vizuoja Komisijos darbuotojas – nutarimo rengėjas, atitinkamo Struktūrinio padalinio vadovas (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo), Teisės skyriaus vedėjas ir Bendrojo informacijos centro darbuotojas, atsakingas už kalbos kultūrą.
93. Kai Teisės skyriaus vedėjas nesutinka su Komisijos priimtu nutarimu, vizuoja nutarimą su pastaba. Teisės skyriaus vedėjas turi parengti motyvuotą pažymą su savo siūlymais, kuri pridedama prie teikiamo Komisijos pirmininkui pasirašyti nutarimo. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus, sprendžia, ar pateiktą nutarimą pasirašyti, ar toliau jį svarstyti kitame Komisijos posėdyje.
94. Komisijos nutarimai pasirašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Įdiegus dokumentų valdymo sistemą, Komisijos pirmininkas nutarimus pasirašo elektroniniu parašu dokumentų valdymo sistemoje. Reglamento 90‒93 punktuose nustatytas nutarimų vizavimas taip pat vyksta dokumentų valdymo sistemoje.
95. Komisijos nutarimus registruoja Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas jų pasirašymo dieną. Komisijos nutarimai numeruojami didėjimo tvarka iki metų pabaigos. Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas pateikia užregistruoto nutarimo kopiją Komisijos darbuotojui – klausimo rengėjui, kuris, jeigu nutarimas nėra skelbiamas viešai Teisės aktų registre arba Komisijos interneto svetainėje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po nutarimo pasirašymo nutarimo nuorašą išsiunčia suinteresuotiems asmenims ar institucijoms.

PROTOKOLŲ IR NUTARIMŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKA


96. Viešojo posėdžio protokolai yra vieši, su jais gali susipažinti visi pageidaujantys asmenys. Vieši posėdžio protokolai skelbiami ir Komisijos interneto svetainėje, skyriuje „Teisės aktai“.
97. Su uždarų posėdžių protokolais turi teisę susipažinti tik Komisijos nariai ir darbuotojai pagal kompetenciją. Kiti asmenys su tokiais protokolais gali susipažinti tik gavę Komisijos pirmininko leidimą.
98. Komisijos nutarimai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.
99. Nutarimai – norminiai teisės aktai – įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.
100. Nutarimai – individualūs teisės aktai – įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu šie nutarimai skelbiami Teisės aktų registre, jie įsigalioja nuo jų paskelbimo, jei pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.
101. Norminiai teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma, kai teisinis reguliavimas nustatomas arba keičiamas pagal Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, taip pat kai nustatomas ūkio subjektams palankesnis teisinis reguliavimas.
102. Komisijos nutarimus ir kitos reikiamos informacijos skelbimą Teisės aktų registre organizuoja atsakingas Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas, suderinęs su Teisės skyriaus atsakingu darbuotoju. Nutarimai turi būti perduoti Teisės aktų registrui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų pasirašymo.
103. Vieši Komisijos posėdžio nutarimai ir kita informacija paskelbiami Komisijos interneto svetainėje bei, prireikus informuoti visuomenę, perduodami informacijos agentūroms. Šiuo atveju pranešimo turinį Veiklos valdymo skyrius suderina su atitinkamo Struktūrinio padalinio vadovu ir atitinkamą veiklos sritį kuruojančiu Komisijos nariu.

V. KORESPONDENCIJA


104. Visi Komisijoje oficialiai gaunami ir siunčiami raštai registruojami vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.
105. Komisijoje įdiegus dokumentų valdymo sistemą, dokumentai rengiami, derinami, pasirašomi ir siunčiami naudojantis kompiuterine dokumentų valdymo sistema.
106. Gaunamus raštus registruoja Bendrojo informacijos centro darbuotojas, uždėdamas registracijos spaudą. Spaudas dedamas pirmojo puslapio viršutiniame dešiniajame kampe, jame užrašoma rašto gavimo data ir registracijos numeris. Gauti bei užregistruoti raštai ir kiti dokumentai (toliau – raštai) perduodami Komisijos pirmininkui ar jo pavaduotojui susipažinti ir spręsti dėl rašte iškeltų klausimų vykdymo. Raštai registruojami ir dokumentų valdymo sistemoje. Iš Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Seimo komitetų pirmininkų, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko tarnybos gauti raštai Komisijos pirmininkui pateikiami susipažinti nedelsiant. Komisija neturi teisės priimti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, reglamentuotos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme.
107. Komisijos pirmininkas ant visų gautų bei užregistruotų raštų pirmo lapo užrašo rezoliuciją: nurodo Komisijos nario, kuruojančio jam priskirtą sritį, pirmąją vardo raidę ir pavardę, jeigu reikia – pavedimo turinį ir įvykdymo terminą. Atitinkamą veiklos sritį kuruojantis Komisijos narys paprastai toliau nurodo pavedimą atitinkamam Struktūrinio padalinio vadovui.
108. Prašymai, skundai bei pasiūlymai, kurių nagrinėjimas nepriklauso Komisijos kompetencijai, teisės aktų nustatyta tvarka persiunčiami kompetentingai institucijai ir apie tai informuojamas pareiškėjas.
109. Draudžiama skundus pavesti nagrinėti tiems darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.
110. Bendrojo informacijos centro darbuotojas Komisijos pirmininko nukreiptus raštus ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda rezoliucijoje nurodytiems asmenims ir apie tai pažymi dokumentų valdymo sistemoje. Kiekvieną pirmadienį Bendrojo informacijos centro darbuotojas Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams pateikia ataskaitas, kaip vykdomi gauti raštai.
111. Jei paskiriami keli už atsakymo rengimą atsakingi asmenys, rašto originalas atiduodamas pirmajam vykdytojui, o kitiems padaromos rašto kopijos.
112. Kiekvienas Struktūrinis padalinys pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į gautus raštus. Atsakymai rengiami laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117“Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
113. Elektroniniu būdu gaunami trumpi užklausimai, nereikalaujantys detalaus nagrinėjimo ir analizės, atsakomi elektroniniu būdu, iš atitinkamo skyriaus vedėjo elektroninio pašto, ir yra registruojami.
114. Komisijoje liekantys siunčiamųjų raštų egzemplioriai turi būti vizuoti dokumento tiesioginio rengėjo, Struktūrinio padalinio vadovo (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo), Teisės skyriaus vedėjo, Komisijos nario, kuruojančio atitinkamą veiklos sritį. Jei vienas iš vykdytojų su parengtu projektu nesutinka, turi vizuoti jį su pastaba. Bendrojo informacijos centro darbuotojas, atsakingas už kalbos kultūrą, prireikus teikia konsultacijas raštų rengėjams.
115. Jei atsakymą į raštą rengti pavesta keliems Struktūriniams padaliniams, atsakymą rengia pirmasis įvardytas Struktūrinis padalinys, vadovaudamasis visų kitų nurodytų Struktūrinių padalinių pateikta informacija. Atsakymas turi būti vizuotas visų už atsakymo parengimą atsakingų Struktūrinių padalinių vadovų (esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo) bei Teisės skyriaus vedėjo.
116. Informacinio pobūdžio raštai, kurie nesukuria asmenims teisių ir pareigų, Teisės skyriaus vedėjo nevizuojami.
117. Atsakymai į skundus, pareiškimus ir pasiūlymus bei iš kitų institucijų ir suinteresuotų asmenų gautus raštus turi būti išsiųsti per teisės aktuose nustatytą terminą.
118. Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo raštus, siunčiamus valstybės institucijoms, įstaigoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
119. Komisijos Teisės skyriaus parengtų dokumentų teismams priedus žyma „Kopija tikra“ tvirtina dokumentus rengęs Teisės skyriaus darbuotojas.
120. Siunčiamus raštus registruoja Bendrojo informacijos centro darbuotojas dokumentų valdymo sistemoje ir juos išsiunčia pagal rašte nurodytą adresatų sąrašą.
121. Užregistravus siunčiamą raštą, rašto egzempliorius kartu su vykdomo rašto originalu saugomas vykdytojo (tuo atveju, jeigu yra keli vykdytojai, ‒ pirmojo vykdytojo) pagal atitinkamo Struktūrinio padalinio dokumentacijos planą.

 

VI. INFORMACIJOS TEIKIMAS


122. Visuomenės informavimu apie Komisijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie Komisiją formavimu rūpinasi Veiklos valdymo skyrius, kuris prireikus rengia pranešimus spaudai ir platina oficialią informaciją apie Komisijos veiklą bei jos posėdžius, rengia spaudos konferencijas, organizuoja Komisijos ataskaitų skelbimą, nuolat atnaujina Komisijos interneto svetainę.
123. Komisijos sprendimų projektai viešai nekomentuojami. Komisijai priėmus nutarimą, informacijos teikimu visuomenei ir (ar) žiniasklaidai rūpinasi Veiklos valdymo skyrius. Išplatinti pranešimai ir kita informacija privalo atspindėti oficialią Komisijos poziciją.
124. Komisijos nariai, Struktūrinio padalinio vadovai ir kiti darbuotojai pagal kompetenciją gali konsultuoti interesantus apie Komisijos nutarimus, aptarti su visuomeninių organizacijų atstovais problemas Komisijai priskirtais klausimais. Komisijai priėmus svarbius nutarimus, Veiklos valdymo skyrius kartu su kitais Struktūriniais padaliniais rengia jų komentarus. Jie turi būti suderinti su Komisijos pirmininku, atitinkamą veiklos sritį kuruojančiu Komisijos nariu. Veiklos valdymo skyrius prireikus juos platina žiniasklaidoje.
125. Veiklos valdymo skyrius turi fiksuoti žiniasklaidoje skelbiamą informaciją bei kitą medžiagą, susijusią su Komisijos veikla. Apie tai Veiklos valdymo skyrius privalo nedelsiant informuoti Komisijos pirmininką, Komisijos narį, kuruojantį atitinkamą veiklos sritį, ir kitus suinteresuotus asmenis. Veiklos valdymo skyrius prireikus kartu su kitais struktūriniais padaliniais rengia ir platina pareiškimus bei aiškinimus.
126. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR SAUGOJIMAS


127. Komisijos raštvedybą organizuoja Bendrasis informacijos centras, kuris užtikrina, kad Komisijoje gaunama korespondencija būtų saugoma ir tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
128. Komisijos nutarimų ir jos posėdžių protokolų, taip pat raštų pirmieji puslapiai spausdinami ant specialių blankų. Visus dokumentus spausdina patys rengėjai, jei Komisijos pirmininkas ar atitinkamą veiklos sritį kuruojantis Komisijos narys nenurodo kitaip.
129. Visi raštai segami į bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Raštai segami į bylas pagal užbaigtus nagrinėti klausimus. Ar klausimas išnagrinėtas, sprendžia darbuotojas, kuriam paskirta šį klausimą nagrinėti. Už dokumentų tvarkymą ir išsaugojimą atitinkamam Struktūriniame padalinyje atsako Struktūrinio padalinio vadovas ir atitinkamas šio Struktūrinio padalinio darbuotojas.
130. Komisijos nutarimai ir jos posėdžių protokolų originalai segami į specialias bylas. Pasibaigus raštvedybos metams, šios bylos įrišamos ir atiduodamos į archyvą.
131. Susipažinti su Komisijoje esamais dokumentais ir teisės aktais gali kiekvienas Komisijos narys ir darbuotojas. Leidimą susipažinti su turimais dokumentais ne Komisijos darbuotojams gali duoti Komisijos pirmininkas.
132. Su archyve turimais dokumentais susipažįstama vietoje. Jei Komisijos narys ar darbuotojas nori paimti iš archyvo bylą į kabinetą, apie tai turi būti pažymėta specialiame žurnale Komisijos nariui ar darbuotojui pasirašant.
133. Neviešos informacijos naudojimo tvarką nustato kiti teisės aktai.

VIII. KOMISIJOS ANTSPAUDO NAUDOJIMAS


134. Komisija turi keturis apvalius antspaudus: vieną herbinį, du antspaudus su užrašu „Kanceliarija“ ir vieną antspaudą su užrašu „Personalas“. Komisijos antspaudų pavyzdžius tvirtina Komisijos pirmininkas.
135. Herbinis antspaudas dedamas ant:
135.1. finansinių dokumentų ir ūkinių sutarčių;
135.2. įgaliojimų;
135.3. dokumentų, kurie turi būti tvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka;
135.4. Komisijos pirmininko tvirtinamų dokumentų;
135.5. kitų dokumentų pagal Komisijos pirmininko nurodymą.
136. Antspaudas su užrašu „Kanceliarija“ dedamas ant:
136.1. Komisijos nutarimų nuorašų;
136.2. Komisijos posėdžių protokolų ir jų išrašų;
136.3. Komisijos įsakymų nuorašų;
136.4. dokumentų, kai reikia patvirtinti, kad juose pateikta informacija yra teisinga.
137. Antspaudas su užrašu „Personalas“ dedamas ant:
137.1. Komisijos personalo dokumentų;
137.2. asmens bylose esančių dokumentų kopijų;
137.3. valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo dokumentų kopijų.
138. Už Komisijos antspaudų naudojimą atsakingas Administracijos direktorius. Herbinį antspaudą saugo ir deda Finansų skyriaus atsakingas darbuotojas. Antspaudą su užrašu „Kanceliarija“ saugo ir deda Bendrojo informacijos centro darbuotojai. Antspaudą su užrašu „Personalas“ saugo ir deda veiklos valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas už personalo klausimus.

_____________