Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.05.30

Komisijos veikla


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.

Komisija įkurta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu. Pirmosios Komisijos narius 1997 m. vasario 10 d. paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Nuo 2008 m. lapkričio mėn. Komisijos nariai Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu yra skiriami Lietuvos Respublikos Seimo.


Komisijos misija – siekti efektyvių, technologiškai pažangių, konkurencingų energetikos ir geriamojo vandens rinkų, užtikrinant visuomenės poreikius.


Komisijos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams.
Komisija strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.


Komisijos veiklos kryptys:
• vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
• skaidrių, nediskriminacinių, prognozuojamų veiklos sąlygų sektoriuje užtikrinimas, skatinant konkurenciją, savireguliaciją ir technologinę kaitą;
• subjektų veiklos efektyvumo didinimas, taikant skatinamąsias ekonominio reguliavimo bei reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo priemones;
• integracija į vieningos ES rinkos bei reguliavimo erdvę;
• skaidrumas, viešumas, atvirumas, lankstumas institucinėje veikloje.


Komisijos veiklos sritys:
• gamtinių dujų;
• centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų;
• elektros energetikos;
• atsinaujinančių išteklių energetikos;
• šilumos energetikos;
• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo;
• transporto.


                                                                                                            Komisijos strateginis tinklelis                   

naujas-tinklelis-strateginis-2.png Šaltinis – Komisija.


 

 

Komisijos veiklos teisiniai pagrindai

Komisija savo veikloje vadovaujasi Energetikos įstatymu, Elektros energetikos įstatymu, Gamtinių dujų įstatymu, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais, Komisijos darbo reglamentu.


Komisijos valdymas

Komisiją sudaro penki nariai. Komisijos pirmininką ir keturis narius Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas. Šiuo metu Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkė Inga Žilienė. 


Komisijos sprendimų priėmimo procesas

Komisijos sprendimai įstatymų leidėjo deleguotose srityse priimami viešuose Komisijos posėdžiuose. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisija sprendimus priima balsuodama, sprendimai įforminami nutarimais. Komisijos narys turi teisę nesutikti su daugumos Komisijos narių nuomone posėdyje svarstomais klausimais. Tokiu atveju Komisijos narys žodžiu ir (ar) raštu išdėsto savo nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžio protokole.


Komisijos atskaitomybė

Komisija – Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga viešojo administravimo institucija. Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Komisija parengia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, ją paskelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Komisijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.


Komisijos veiklos organizacija

Komisijos funkcijoms įgyvendinti sudaroma Komisijos administracija, susidedanti iš departamentų ir juose esančių skyrių bei savarankiškų skyrių, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. Komisijos kolektyvą sudaro valstybės pareigūnai, t. y. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Komisijos nariai pasiskirstę kuruojamos veiklos sritimis taip:

Komisijos pirmininkė Inga Žilienė vadovauja Komisijos darbui. Kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodinius klausimus, klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais, bei visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi, skundų ir ginčų, kilusių dėl šilumos ir karšto vandens kainų ir investicijų projektų bei energijos išteklių rinkos, nagrinėjimą;

Komisijos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo, gamtinių dujų sektoriaus klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimą;

Komisijos narys Renatas Pocius kuruoja elektros energetikos sektoriaus klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių elektros energetikos sektoriuje, nagrinėjimą;

Komisijos narys Donatas Jasas kuruoja klausimus, susijusius su nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, skundų ir ginčų, kilusių dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos, nagrinėjimą.


Komisijos administraciniai gebėjimai

Komisijoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencija ir patirtis energetikos srityje vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse organizacijose. 100 proc. Komisijos darbuotojų turi aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą arba yra paskutinio kurso aukštųjų mokyklų studentai, du darbuotojai yra apgynę daktaro disertaciją.


Asmenų aptarnavimas Komisijoje

Vartotojų patogumui Komisijos tinklalapyje yra elektroninio klausimo sistema, kuri leidžia paprastai ir patogiai pateikti elektroninį paklausimą. Jeigu vartotojas nori pateikti prašymą ar skundą, jis gali naudoti parengtą formą, kurią užpildytą ir pasirašytą Komisijai galima įteikti asmeniškai arba atsiųsti paštu, o norint pateikti elektroniniu būdu – būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Komisijos darbo metu vartotojai bendruoju informacijos telefonu gali kreiptis į Bendrąjį informacijos centrą (aptarnaujama be pietų pertraukos), kuris teikia vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Prireikus, Komisijos darbuotojai nukreips interesantą į atitinkamą Komisijos struktūrinį padalinį. Du kartus per savaitę pasibaigus darbo valandoms vartotojų prašymus priima ir juos konsultuoja Komisijos specialistai.