Įeiti
Publikuota: 2018.09.07. Atnaujinta: 2019.06.28

Kokios vartotojų grupės prijungimo įkainiai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai skydai įrengiami ant kabelių be projekto ir nevykdoma horizontali elektros tinklų plėtra?


Tokiam vartotojui, kai prijungiant prie skirstomojo tinklo nerengiamas projektas ir nevykdoma horizontali elektros tinklų plėtra, turėtų būti taikomi I vartotojų grupės prijungimo įkainiai (jei neviršija 50 kW įsirengiamos galios dydžio).

2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 patvirtintos Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 8.1 papunktyje numatyta, kad I vartotojų grupei priskiriami vartotojai, kurių prijungimui reikalingų atlikti darbų apimtis yra mažiausia – nėra tiesiamas, rekonstruojamas operatoriaus elektros tinklas ir neatliekama jo plėtra, nėra įrengiamos transformatorių pastotės, skirstomieji punktai ir pan. (todėl šiai grupei nėra nustatyto įkainio už tinklo tiesimą ir įkainis už galios įrengimą yra mažiausias) ir nereikia rengti prijungimo projekto, arba tokį projektą rengia patys vartotojai.

Esminiu kriterijumi, nulemiančiu vartotojo priskyrimą nustatytoms grupėms (I arba II), turėtų būti poreikis atlikti horizontalią tinklų plėtrą. Pagal Metodikos 10 punktą, prijungimo įmokos daliai už tiesiamą tinklą apskaičiuoti naudojamas tiesiamos elektros linijos, skirtos prijungti vartotojo įrenginius prie tinklo, trumpiausias geometrinis atstumas, kuris, esant poreikiui tiesti tinklą horizontalia kryptimi, bus lygus tiesei (atkarpai) nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki prijungimo taško (tokiu atveju vartotojas priskirtinas II vartotojų grupei), o tiesiant tinklą tik vertikalia kryptimi (pvz., linijų, skirtų sujungti ant atramos esantį apskaitos skydą su oro linija, tiesimas ar keitimas) bus lygus nuliui ir šiuo atveju laikoma, jog atstumo dedamosios nėra (tokiu atveju vartotojas priskirtinas I vartotojų grupei). Kadangi įkainis už tinklo tiesimą I vartotojui grupei nėra skaičiuojamas, pagal šiuo metu rengiamą Metodikos pakeitimo projektą operatoriaus patirtos išlaidos tinklui vertikalia kryptimi nutiesti I grupės vartotojams galėtų būti įvertintos įkainio už leistinosios naudoti galios įrengimą dydyje.