Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2018.08.31

Dujų ir elektros departamentas


• Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių reguliavimo sistemą Komisijai priskirtose reguliavimo srityse.
• Koordinuoja ir kontroliuoja Komisijos strategijos numatytų uždavinių įgyvendinimą.
• Užtikrina tinkamą elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių sektorių administravimą ir priežiūrą.
• Rengia ir dalyvauja rengiant pagal Komisijai priskirtą kompetenciją elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių teisės aktų projektus.
• Analizuoja bendrą elektros energetikos, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių raidą, pagal kompetenciją teikti išvadas ir pasiūlymus.
• Atlieka elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus bei rengia ir teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų šiems ūkio subjektams nustatymo.
• Atlieka Lietuvos ir kitų ES šalių elektros energetikos, gamtinių dujų, atsinaujinančių elektros energetikos sektorių lyginamąsias analizes ir faktų bei tendencijų interpretacijas, rengia šių rinkų stebėsenos ataskaitas.
 Rengia pasiūlymus Komisijai dėl elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių išteklių reguliavimo tobulinimo.
• Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų institucijų (įskaitant ES institucijas ir organizacijas), įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida.
• Pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Departamento veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
• Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Departamento veiklos klausimais.
 Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Departamento kompetenciją.
• Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
• Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
 Formuoja Departamento nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas organizuoja ir atlieka skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų procedūras.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.