Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2018.04.03

Turto valdymo ir informacinių technologijų skyrius


• Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Komisijos veiklai užtikrinti ir tiesiogiai atsako už Komisijos turimą inventorių bei materialines vertybes.
Atlieka turto įsigijimo poreikio analizę, aprūpina Komisijos darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis bei sudaro jiems tinkamas darbo sąlygas.
• Vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančio Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto kiekinę apskaitą.
• Atlieka nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo analizę ir vertinimą pagal Komisijos darbuotojų skaičių bei nustato nekilnojamojo turto poreikio pagrįstumą.
• Tvarko Komisijos transporto priemonių kelionės dokumentus, atsarginių detalių apskaitą, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, rūpinasi einamuoju transporto priemonių remontu, bei rengia jų nurašymo aktus.
• Atlieka Komisijos naudojamo nekilnojamojo turto, teritorijos tvarkymą, šilumos, vandentiekio, vėdinimo ir elektros tiekimo ūkio priežiūrą arba tuo atveju, kai nepakanka žmogiškųjų išteklių ir (ar) techninių išteklių, organizuoja šių darbų atlikimą.
• Teikia siūlymus dėl Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo, disponuojamo nekilnojamojo turto atnaujinimo ar teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo jo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti bei nurašymo.
• Dalyvauja atliekant metinę valstybei nuosavybės teise priklausančio Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ar naudojamo turto inventorizaciją, bei teikia siūlymus dėl jo nurašymo.
• Organizuoja ir rengia viešuosius aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Komisijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto (išskyrus nekilnojamuosius daiktus), kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo.
• Instruktuoja Komisijos darbuotojus priešgaisrinės, elektros, civilinės ir darbų saugos klausimais, kontroliuoja, kaip laikomasi šių reikalavimų.
• Vykdo Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.
• Dalyvauja rengiant Komisijos įsakymų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
• Organizuoja Komisijoje nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimų atlikimą ir registruoja informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas.
• Atlieka ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto remonto darbus arba, tuo atveju, kai nepakanka turimų žmogiškųjų ir (ar) techninių išteklių, organizuoja šio turto remonto darbų atlikimą.
• Vykdo Komisijos antspaudų ir spaudų registraciją.
• Vykdo informacinių sistemų (toliau – IS) ir informacinių technologijų (toliau – IT) administravimą, teikia siūlymus, rengia teisės aktų projektus susijusius su IS ir IT, pagal kompetenciją užtikrina IS ir IT saugumą.
• Administruoja Komisijos IS ir IT priemones, įskaitant kompiuterius, programinę įrangą, kompiuterių tinklą, elektroninį paštą, informacines sistemas, registrus, duomenų bazes.
• Konsultuoja, moko ir padeda Komisijos darbuotojams naudotis IS ir IT priemonėmis.
• Bendradarbiauja su Komisijos valdomų duomenų teikėjais ir gavėjais ir prižiūri duomenų teikimo bei gavimo procesus.
• Rengia dokumentus, reglamentuojančius IS ir IT taikymą, saugą Komisijoje.
• Užtikrina tinkamą Komisijai priklausančios kompiuterinės ir programinės įrangos, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, duomenų bazių funkcionavimą, priežiūrą ir apsaugą.
• Įgyvendina Komisijoje IS ir IT priemonių saugą.
• Teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.