Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2018.04.03

Veiklos valdymo skyrius


• Koordinuoja Komisijos viešąją komunikaciją su žiniasklaida bei suinteresuotomis organizacijomis.
• Rengia ir teikia viešąją informaciją apie Komisijos veiklą, priimtus sprendimus, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms.
• Formuoja Komisijos interneto svetainės strategiją bei turinį.
• Formuoja ir tvarko Komisijos archyvą.
• Organizuoja Komisijos posėdžius, viešuosius svarstymus bei pasitarimus, rengia darbotvarkes, protokoluoja. 
• Organizuoja Komisijos nutarimų ir kitos reikiamos informacijos skelbimą Teisės aktų registre (TAR).
• Apibendrina Komisijos struktūrinių padalinių pateiktus strateginio plano dalies projektus ir sudaro Komisijos strateginio veiklos plano projektą.
• Rengia Komisijos investicijų projektus bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia siūlymus dėl Komisijos ilgalaikių investicijų planų.
• Dalyvauja rengiant Komisijos programos sąmatos projektą, analizuoja programos sąmatos naudojimo ataskaitas pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius bei teikia siūlymus programos sąmatos koregavimui, kad būtų užtikrintas išlaidų naudojimo ekonomiškumas, efektyvumas ir rezultatyvumas.
• Apibendrina Komisijos struktūrinių padalinių metines ataskaitas, jas suredaguoja, išleidžia Komisijos metinę Veiklos ataskaitą.
• Apibendrina pateiktus struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Komisijos metinio veiklos plano projektą, prižiūri veiklos plano vykdymo kontrolę.
•  Tvarko personalo, vykstančio į užsienį, komandiruočių dokumentus, užsako viešbučius, kelionės bilietus ir kt.
• Užtikrina kokybišką interesantų aptarnavimą Komisijoje.
• Priima interesantų prašymus ir skundus.
• Vykdo dokumentų valdymo sistemos administratoriaus darbą.
• Registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą Komisijoje, vykdo pavedimų kontrolę.
• Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja reprezentacinės atributikos, suvenyrų, vertimo, periodinių leidinių, spaudinių, viešinimo, maitinimo ir kitų Komisijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų priemonių ir paslaugų įsigijimą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
• Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
• Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
• Rengia Skyriaus metinį darbo planą bei metines veiklos ataskaitas.
• Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.