Įeiti
Publikuota: 2020.04.21. Atnaujinta: 2020.07.03

Tarybos veiklos rodikliai


Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimo ir priežiūros programą.

​Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti (proc. nuo vidutinio statistinio namų ūkio disponuojamų pajamų), proc.
veiklos_rodikliai_1_pav.jpg
Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti (proc. nuo BVP), proc.veiklos_rodikliai_2pav.jpg

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (2019 m.)

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai PlanasĮvykdytaĮvykdymo proc.
Tikslas 1: Integruotis į ES reguliavimo sistemą ir padidinti Tarybos veiklos efektyvumą.      
Gerai vertinančių Tarybos konsultacijų kokybę vartotojų / ūkio subjektų skaičius nuo apklaustųjų (proc.). >8086100
Tarybos bendrųjų funkcijų atitiktis LR finansų ministro nustatytiems bendrųjų funkcijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijams (vidurkis nuo visų nustatytų siektinų reikšmių, (proc.).  >908493[1]
1 tikslo 1 uždavinys: Tarybos veiklos efektyvumo ir jos viešumo didinimas      
Metinio Tarybos veiklos plano priemonių įgyvendinimas numatytais terminais (proc. nuo planuotų priemonių). >7083100
Bylų dėl procedūrinių posėdžio organizavimo pažeidimų, (proc.). 00100
1 tikslo 2 uždavinys: Integruotis į ES ir regiono energetikos reguliavimo sprendimų priėmimo procesą.      
Parengtos ir pateiktos pastabos / pasiūlymai dėl ES Tarybos darbo grupių ar tarptautinių organizacijų lygiu svarstomų dokumentų pozicijų Tarybos kompetencijos klausimais (proc. nuo visų Tarybai pateiktų pozicijų).  >9599100
1 tikslo 3 uždavinys: Vieningos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant bendros regioninės elektros bei gamtinių dujų rinkos.      
Parengti ir priimti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriaus tinklų kodeksus įgyvendinantys teisės aktai (proc. nuo tinklų kodeksuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti teisės aktų). 1009191[2]
Parengti ir priimti „Švarios energijos dokumentų paketo" įgyvendinamieji teisės aktai (proc. nuo „Švarios energijos dokumentų paketo" teisės aktuose nustatytais terminais reikalingų patvirtinti  teisės aktų). 10000[3]
Tikslas 2: Užtikrinti prognozuojamą, skaidrią verslo aplinką energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose.   
Veiklą vykdančių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius nuo bendro nepriklausomą elektros energijos tiekimą turinčių teisę vykdyti tiekėjų skaičiaus (proc.). >5258100
Šilumos energijos gamybos konkuruojančių įrenginių išnaudojimo procentas  šilumos sektoriaus gamybos procese (45-55 proc. rodo, kad į sektorių yra optimaliai investuota ir ūkio subjektai veikia konkurencijos sąlygomis).45-5547100
Biokuro tiekėjų rinkos koncentracijos lygis (HHI lygus rinkos dalyvių kvadratų sumai; reikšmė mažiau negu 1000, laipsnis yra nedidelis).>1000619100
2 tikslo 1 uždavinys: Vykdyti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių stebėseną ir skatinti konkurenciją, didinti skaidrumą, savireguliaciją ir technologinę pažangą.      
Įmonių patikrinimai per įsakyme dėl įmonės planinio patikrinimo nustatytą terminą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų).>60100100
Įmonių patikrinimai per įsakyme dėl įmonės neplaninio patikrinimo nustatytą terminą (proc. nuo visų einamaisiais kalendoriniais metais pabaigtų įmonių patikrinimų). >6000[4]
Atliktų planinių patikrinimų dalis, palyginti su visais kalendoriniais metais pradėtais patikrinimais (proc.). >6000
Tarybos sprendimai dėl ginčų ar vartojimo ginčų nagrinėjimo, bylos šalims nusprendus ginčą nagrinėti teisme, įsiteisėjusiais teismo sprendimais nėra keičiami (proc.). >85100100
Tarybos posėdžiui pateikti klausimai išnagrinėti pirmu teikimu, pažymoje pateikta išsami informacija ir duomenys, posėdžio metu išsakyti argumentai yra pakankami sprendimui priimti (proc.).>8599100
Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimų dalis, kai Tarybos atstovai vyko rinkti informaciją į ūkio subjekto buveinę, palyginus su visais atliktais reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimais per metus (proc.). <30--
Ūkio subjektų reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimas ne dažnesnis nei 1 kartą per 5 metus, jeigu dėl ūkio subjekto reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumo nėra objektyvių rizikos faktorių. >80--
2 tikslo 2 uždavinys: Suformuoti ir taikyti proporcingas teisinio ir ekonominio reguliavimo priemones.      
Įsiteisėję teismo sprendimai yra palankūs Tarybai nuo visų per kalendorinius metus įsiteisėjusių teismo sprendimų (proc.).>959196[5]
Norminių dokumentų projektai suderinami vienos viešosios konsultacijos metu (proc.). >9091100
Ūkio subjektų skaičius, manančių, kad Tarybos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami (grįžtamojo ryšio apklausa, proc.). >600[6]
Ūkio subjektų skaičius, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų (grįžtamojo ryšio apklausa, proc.). >700 0[7]
2 tikslo 3 uždavinys: Siekti didesnės atsinaujinančių energetikos išteklių integracijos į esamas energetikos sistemas.      
Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, dalis bendrame elektros energijos balanse. 2564100 
Paskelbti ir suorganizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai (proc. nuo Vyriausybės patvirtintų tvarkaraščių skaičiaus).100100100
Tikslas 3: Sukurti energetinių paslaugų vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos sistemą.      
Ne pagal Tarybai kompetenciją pateiktų skundų / ginčų skaičius (proc.). <209100
Vartotojų, žinančių, kokiais klausimais galima kreiptis ir kokias problemas gali išspręsti Taryba, skaičius (proc. nuo apklaustų asmenų, besikreipusių į Tarybą).>543769[8]
Tarybai pateiktų pagrįstų vartojimo ginčų dalis dėl ūkio subjektų veiklos (proc. nuo visų gautų ginčų). (rodiklis nusako, kad prižiūrimi ūkio subjektai teisingai supranta ir taiko teisės aktus). <202387
3 tikslo 1 uždavinys: Informuoti ir šviesti energetinių paslaugų vartotojus.      
Susitikimai aktualiais klausimais su vartotojais, vartotojų teisių gynimo organizacijoms (skaičius). 14100
Vartotojų dalis, kuri žino apie tai, kad savo pažeistas teises gali ginti ne teismine tvarka (proc.). >652945[9]
3 tikslo 2 uždavinys: Vykdyti energetinių paslaugų vartotojų teisėtų interesų apsaugą.      
Asmenų prašymų, kurie buvo išnagrinėti ir atsakyti per nustatytą terminą, dalis (proc.). >8097100
Vartotojų dalis, kuri teigiamai vertina iš Tarybos gautos informacijos aiškumą, Taryboje interesantus aptarnaujančių asmenų kvalifikaciją, Tarybos interneto svetainėje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą. >8081100

[1] Nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungus Valstybinę energetikos inspekciją prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  buvo būtina optimizuoti Informacines sistemas (IS), Dokumentų valdymo sistemas (DVS), kadangi buvo naudojamos skirtingos platformos, tačiau institucijos funkcijų užtikrinimui pereinamuoju laikotarpiu buvo būtina skirti lėšas visų informacinių sistemų priežiūrai.
[2] Reikalingi kompleksiniai nacionalinių teisės aktų pakeitimai, siekiant įgyvendinti tinklų kodeksus.
[3] „Švarios energijos dokumentų paketas" įsigaliojo 2019 m. viduryje, būtina du paketo dokumentus – Elektros direktyvos bei Atsinaujinančių išteklių direktyvos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę."
[5] 2019 m. baigtos 22 bylos, iš jų 2 pralaimėtos. Pralaimėtos bylos: UAB ,,Litesko" dėl SGD terminalo būtinojo kiekio bei UAB ,,Vilniaus energija" dėl šilumos punktų sąnaudų.
[6] Dėl institucijos reorganizacijos proceso, ūkio subjektų apklausa bus vykdoma nuo  2020 metų.
[7] Dėl institucijos reorganizacijos proceso, ūkio subjektų apklausa bus vykdoma nuo 2020 metų.
[8] Skirtingų institucijų funkcijos tarpusavyje stipriai susijusios, todėl vartotojams  sudėtinga teisingai nustatyti, į kurią instituciją kreiptis konkrečiu klausimu.  Atsižvelgiant į tai, kad Komisija ir VEI nuo 2019 m. liepos 1 d. yra sujungtos į vieną instituciją – VERT, tikėtina, kad vartotojams kils mažiau klausimų, kokiais klausimais galima kreiptis ir kokias problemas gali išspręsti VERT.
[9] Žr. 8

2020 m. prioritetiniai darbai:

Europos Sąjungos integracijos srityje

 • Europos Sąjungos elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių tinklų kodeksų įgyvendinimas ir priežiūra.
 • Vieningos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant bendros regioninės Baltijos šalių ir Skandinavijos elektros bei Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos gamtinių dujų rinkos.
 • Švarios energijos dokumentų paketo"  teisinių pasiūlymų įgyvendinimas.

Reguliavimo taikymas nacionaliniu lygmeniu

 • Didmeninės gamtinių dujų, elektros energijos, biokuro rinkos priežiūra, siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, vientisumą ir konkurencingumą.
 • Aiškiais ir sistemiškais principais pagrįstos reguliavimo aplinkos kūrimas, siekiant nuoseklaus, darnaus, veiksmingo, tačiau į rinkos pokyčius reaguojančio energetikos bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektorių reguliavimo.
 • Kainodarinių principų įgyvendinimas, skatinant ūkio subjektus diegti pažangias technologijas, sukuriant naudą energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams.
 • Atsinaujinančius energijos išteklius naudosiančių elektrinių naujo paramos modelio įgyvendinimas organizuojant skaidrius, atvirus ir technologiškai neutralius aukcionus, siekiant užtikrinti tolimesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą.
 • Elektros energetikos sistemos pajėgumų mechanizmo aukciono (modelio) įgyvendinimas ir priežiūra.
 • Prekybos biokuro biržoje teisinio reglamentavimo tobulinimas, siekiant įtraukti daugiau rinkos dalyvių ir taip paskatinti konkurenciją.
 • Inovatyvių ir laiku atliktų energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės priemonių įgyvendinimas.
 • Leidimų verstis prekyba naftos produktais išdavimas ūkio subjektams.