Įeiti
Publikuota: 2015.04.27. Atnaujinta: 2019.06.28

Dujų sektorius


Klausimas​​Atsakymas
​Kaip teisingai apmokėti už einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį, kai nuo kito mėnesio keičiasi dujų kaina?​Buitiniai vartotojai einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį turi deklaruoti iki paskutinės mėnesio dienos ir už jį atsiskaityti ne vėliau, kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos, kainomis, kurios galiojo tą mėnesį, už kurį yra atsiskaitoma. Pavyzdžiui, vartotojai 2018 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį turi deklaruoti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir už jį atsiskaityti iš karto arba ne vėliau, kaip iki 2019 m. sausio 31 d., taikydami 2018 m. gruodžio mėnesį galiojusius gamtinių dujų tarifus.
Tuo atveju, jei vartotojas einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį deklaruoja vėliau, t. y. ne iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, šis kiekis bus vertinamas kaip suvartotas kitą mėnesį ir jo atžvilgiu bus taikomi naujai įsigalioję tarifai. Pavyzdžiui, jeigu 2018 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį vartotojas deklaruos 2019 m. sausio mėnesį, atsiskaitant už jį bus taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d. galiosiantys gamtinių dujų tarifai.
 ​​Kodėl kiekvieną mėnesį, net ir nevartojant dujų, reikia mokėti pastoviąją tarifo dalį?
Buitiniai vartotojai už suvartotas gamtines dujas atsiskaito pagal dvinarį tarifą, kuris susideda iš dviejų dalių:
     - pastoviosios tarifo dalies, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio (ir yra mokama kiekvieną mėnesį, kaip fiksuotas dydis);
      - kintamosios tarifo dalies už kiekvieną suvartotą gamtinių dujų kubinį metrą.

Pastovią tarifo dalį sudaro gamtinių dujų bendrovės patiriamos pastoviosios sąnaudos (dujotiekių ir dujinių įrenginių eksploatavimas, priežiūra, remonto ir atnaujinimo darbai). Šios sąnaudos nepriklauso nuo to, kokį gamtinių dujų kiekį vartotojas suvartoja. Dujų įmonė privalo užtikrinti galimybę kiekvienam vartotojui bet kuriuo metu naudotis dujų sistema, t. y. tinklai visą laiką turi būti prižiūrimi ir juose palaikomas reikiamas dujų slėgis. 

 Kintamąją tarifo dalį sudaro importuojamų gamtinių dujų kaina, išlaidos jų pristatymui iki vartotojo (perdavimas ir skirstymas vamzdynais), lėšos, būtinos saugumui ir patikimumui užtikrinti, tiekėjui nustatoma leistina uždirbti pelno norma ir mokesčiai.
 
Pagal kokį tarifą reikia mokėti už dujas?   
Nuo 2019 m. pagal suvartojamą dujų kiekį vartotojai skirstomi į šiuos 3 pogrupius:
I) suvartojančius iki 300 m³  per metus (Q 300 m³);
II) suvartojančius nuo 500 m³ iki 20000 m³ ​per metus (300 m³ < Q ≤ 20 000 m³);
III) suvartojančius daugiau kaip 20000 m³ ​ per metus (Q > 20 000 m³) .
 
Kiekvienam iš nuo auščiau nurodytų vartotojų pogrupių nustatomi dujų tarifai.

Įprastai pirmo pogrupio buitiniai vartotojai, suvartojantys  iki 300 m³  per metus, gamtines dujas naudoja maisto ruošimui, o vartotojai suvartojantys nuo 300 m³ iki 20 000 m³ per metus, dažniausiai gamtines dujas naudoja ir būstui šildyti.
Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams taikomi pagal vartotojų faktiškai per metus suvartojamą gamtinių dujų kiekį.   Tuo atveju, jei mokėsite kaip II pogrupio vartotojas, bet per kalendorinius metus  nesuvartosite daugiau nei  300 m³ gamtinių dujų arba mokėsite kaip I pogrupio vartotojas, o suvartosite daugiau kaip 300 m³, pasibaigus metams dujų įmonė, atsižvelgdama į faktiškai suvartotą dujų kiekį, perskaičiuos tarifus už praėjusius metus ir pateiks perskaičiavimą.
​ Ar buitiniai vartotojai, besijungiantys prie gamtinių  dujų sistemos, privalo padengti visus bendrovės patiriamus  kaštus?​Naujo vartotojo dujų sistemos prijungimas yra dujų įmonės suteikiama paslauga naujajam vartotojui. Gamtinių dujų įstatymas numato, kad naujų vartotojų prijungimas neturi didinti kainos esamiems vartotojams, todėl  dujų įmonė, prie kurios sistemų jungiamasi, padengia ekonomiškai pagrįstas savo dujų sistemos plėtros ir naujų vartotojų prijungimo išlaidas, t. y. tą papildomų išlaidų dalį, kurią ji  susigrąžina per naujų vartotojų mokamą mokestį  už dujų  skirstymą. Vartotojai apmoka tik tą dujų įmonių, prie kurių sistemų jungiamasi, išlaidų dalį, kuri viršija ekonomiškai pagrįstas vartotojų dujų sistemas prijungiančių dujų įmonių išlaidas. Išlaidų dalis, kurią apmoka vartotojas, paskaičiuojama ir pagrindžiama vadovaujantis patvirtinta Prijungimo įkainių nustatymo metodika. (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 ,,Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo 48 punktas).
​ Kaip skaičiuojama prijungimo prie dujų sistemos įmoka buitiniams vartotojams?​Konkrečią prijungimo įmoką buitiniams vartotojams apskaičiuoja gamtinių dujų įmonė, vadovaudamasi Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais. 
Buitiniams vartotojams skaičiuojami prijungimo įkainiai susideda iš dviejų dalių: 1) prijungimo įkainio dalies, taikomos nepriklausomai nuo atstumo bei 2) prijungimo įkainio dalies, taikomos už kiekvieną dujotiekio, kurį  reikia nutiesti nuo esamos skirstymo sistemos iki vartotojo sistemos, metrą. Dujofikuojant naują kvartalą, įvertinama ir bendro kvartalo dujotiekio dalis, tenkanti vienam vartotojui. (Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 37 punktas). 
Be to, taikomas prijungimo įkainių dydis priklauso nuo vartotojo per metus suvartojamo dujų kiekio, t. y.  nuo to, kuriam  pogrupiui (pirmam ar antram) vartotojas priklauso.
​Jeigu naujas gyvenamųjų namų kvartalas nori įsivesti dujas, ar namų savininkams teks apmokėti visas išlaidas už dujų sistemos prijungimą nuo pagrindinės gatvės?

​Namų savininkai apmoka investicijas už dujotiekio paklojimą (įskaitant pagrindinėje gatvėje esančio dujotiekio paklojimą) pagal Tarybos patvirtintus naujų vartotojų prijungimo įkainius.
Naujų kvartalų dujofikavimo principai yra nustatyti 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. O3-256 patvirtintoje Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikoje (toliau – Prijungimo metodika).
Prijungimo metodikoje nustatyta, kad dujų įmonė turi įvertinti potencialių vartotojų skaičių naujai dujofikuojame kvartale. Potencialiais vartotojais laikomi visi vartotojai, kurie pateikė prašymus dėl prijungimo prie dujų įmonės sistemos. Prijungimo įkainis skaičiuojamas pagal vienam potencialiam vartotojui tenkantį bendrosios dujotiekio dalies ilgį metrais. Vienam vartotojui tenkanti bendrojo dujotiekio dalis nustatoma kvartalo dujofikavimo pradžioje ir ji nepriklauso nuo vienais ar kitais metais prijungiamų vartotojų skaičiaus, t. y. tie gyventojai, kurie prisijungia prie dujotiekio, nemoka už vėliau prisijungsiančius vartotojus.
Dujų įmonė, rengdama plėtros planus, turi įvertinti būsimų potencialių vartotojų skaičių (atlikti apklausą). Jei atlikus apklausą paaiškėtų, kad prie dujų vamzdžio pageidauja jungtis vienas vartotojas, tuomet dujų įmonė nuties tokio pajėgumo vamzdį, kuris atitiks jo prašomus transportavimo vamzdynu pajėgumus. Jei dujų įmonė nutiesia didesnio pajėgumo dujotiekį (įvertinant plėtros perspektyvą), vadovaujantis Prijungimo metodikos 49 punktu, šios investicijos turėtų būti padalintos tarp vartotojui reikalingų pajėgumų ir ateityje planuojamiems prijungti naujiems vartotojams reikalingų vamzdyno pajėgumų.
Siekiant lanksčiau prijungti naujus vartotojus, Prijungimo metodikoje papildomai numatyta galimybė, kai dujofikuojamas naujas kvartalas ir buitinis vartotojas dalyvauja naujo kvartalo dujofikavime, bet nepageidauja pasirašyti naujo vartotojo prijungimo sutarties ir neketina per konkretų terminą prisijungti prie dujų įmonės sistemos. Tuo atveju jis sumoka prijungimo įkainio dalį, apskaičiuotą už dujotiekio ilgį, o prijungimo įkainio dalį tik už šiam naujam vartotojui skirtus dujų sistemos atšakos (įvado) metrus ir prijungimo įkainio dalį, nepriklausančią nuo prijungimo atstumo, buitinis vartotojas sumoka sudaręs naujo buitinio vartotojo prijungimo sutartį. Tai reiškia, kad gyvenamųjų namų kvartale esantys kiti kaimynai gali prisidėti prie bendro dujotiekio investicijos (numatant jiems reikalingus dujų sistemos pajėgumus), neįsipareigodami nustatytu terminu pradėti vartoti dujas.
Buitiniams vartotojams prisijungimo įkainis susideda iš dviejų dalių: prijungimo įkainio dalis, nepriklausanti nuo atstumo ir galios bei įkainio dalis, kuri taikoma už kiekvieną dujotiekio metrą. Buitinių vartotojų patogumui prisijungimo įkainis nėra skaičiuojamas atskirai kiekvienam dujofikuojamam kvartalui, o nustatomas bendras visiems atitinkamos grupės naujai prisijungiamiems vartotojams.
Pagal kokį tarifą reikia mokėti už gamtines dujas, jei bute įrengtas dujų katilas?​Buitiniai vartotojai į grupes skirstomi neatsižvelgiant į tai, kokiam tikslui naudoja gamtines dujas (vandeniui ruošti, butui (namui) šildyti ar kt.), o pagal tai, kiek gamtinių dujų suvartoja per metus.
Pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį buitiniai vartotojai skirstomi į šiuos 3 pogrupius:
I) suvartojančius iki 300 m3 per metus;
II) suvartojančius nuo 301 m3 iki 20 tūkst. m3 per metus;
III) suvartojančius daugiau kaip 20 tūkst. m3 per metus.
Įprastai pirmo pogrupio buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 300 m3 per metus, gamtines dujas naudoja maistui ruošti, o vartotojai, suvartojantys nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 per metus, gamtines dujas dažniausiai naudoja ir būstui šildyti.
Jeigu planuojate suvartoti (arba suvartojote) per 2019 m. kalendorinius metus (kalendoriniai metai – tai laikas nuo sausio 1 d. iki kitų metų sausio 1 d.) mažiau negu 300 m3 dujų, mokate kaip I pogrupio vartotojas. Jei planuojate sunaudoti daugiau nei 300 m3 dujų, mokate kaip II pogrupio vartotojas, Tuo atveju, jei mokėsite kaip II pogrupio vartotojas, bet nesunaudosite 300 m3 gamtinių dujų (arba mokėsite kaip I pogrupio vartotojas, o sunaudosite daugiau kaip 300 m3), pasibaigus metams gamtinių dujų tiekimo įmonė, atsižvelgdama į faktiškai suvartotą dujų kiekį, perskaičiuos tarifus už praėjusios metus ir pateiks perskaičiavimą.
​Ką reiškia į gamtinių dujų tarifą/kainą įskaičiuota saugumo dedamoji?​Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos skirta Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo visoms būtinosioms eksploatavimo sąnaudoms padengti, be kita ko, įskaitant SGD terminalo nuomą bei nusidėvėjimą. Tai tokios sąnaudos, kurios užtikrina nepertraukiamą SGD terminalo darbą, t. y. SGD terminalo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudos, kurių nėra galimybės finansuoti iš kitų AB „Klaipėdos nafta“ prieinamų šaltinių, taip pat SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties visos pastoviosios eksploatavimo sąnaudos bei UAB „Litgas“ SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstos sąnaudos Tarybos nustatyta tvarka įtraukiamos į gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos. Tarybos nustatyta saugumo papildoma dedamoji taikoma gamtinių dujų sistemos naudotojams ir (ar) gamtinių dujų vartotojams už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, reikalingus jų poreikiams užtikrinti pristatymo vietose, kuriose gamtinių dujų sistemos naudotojų ir (ar) gamtinių dujų vartotojų įrenginiai yra prijungti prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ar prie gamtinių dujų skirstymo sistemų, į kurias dujos tiesiogiai ar netiesiogiai transportuojamos iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios gamtinių dujų perdavimo sistemos. Papildomą dedamąją Tarybos nustatyta tvarka surenka, administruoja ir AB „Klaipėdos nafta“ bei paskirtajam tiekėjui UAB „Litgas“ išmoka gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“. Saugumo dedamoji yra vartotojams taikomos dujų kainos dalis, kuri kiekvienais metais koreguojama atsižvelgiant į faktines sąnaudas. 2018 m. II pusm. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ I gr. buitinių vartotojų (suvartoja iki 500 m3 per metus) gamtinių dujų tarifo kintamojoje dalyje tiekimo saugumo dedamoji sudaro 2,2 proc., arba 0,01 Eur.; II gr. (suvartoja iki 20 000 m3 per metus) – 9,7 proc., arba 0,03 Eur, III gr. (suvartoja daugiau nei 20 000 m3 per metus) – 9,8 proc., arba 0,03 Eur tarifo kainos.
​​Ar yra koeficientas arba formulė, kaip kainą iš Lt (Eur)/tne perskaičiuoti į Lt/tūkst. m³?
​Energijos ištekliai pagal energetinį potencialą (kaloringumą) dažnai vertinami tonos naftos ekvivalentu (tne). Apytikriai perskaičiuoti dujų kainą, nurodytą tne, į kainą už 1000 m³, galima padauginus iš 0,8 koeficiento, kuris reiškia vidutinį gamtinių dujų kaloringumą. Pavyzdžiui, šilumos tiekimo įmonė už 1 tne gamtinių dujų mokėjo 1721 Eur. Perskaičiuojant šią kainą į Eur/tūkst. m3, dauginame iš 0,8 koeficiento: 1721 Eur/tne*0,8 = 1376,8 Eur/ tūkst. m³.
Norint tiksliau perskaičiuoti kainą iš Eur/tne į Eur /tūkst.m³, reikia žinoti tiekiamų dujų kaloringumą. AB „Amber Grid“ savo interneto svetainėje kiekvieną dieną nurodo patiektų dujų kaloringumą.
​Skaičiuojant įvairių kuro rūšių energetinę vertę patogu naudotis energijos matavimo vienetų konvertavimo matrica. Šioje matricoje galima rasti ir kcal perskaičiavimą į tne.
​Ar teisėta dujų įmonei kompensuoti negautas pajamas, perskaičiuojant gamtinių dujų tarifus vartotojams?
​Pagal Gamtinių dujų įstatymą buitiniams vartotojams gamtinių dujų kainos nustatomos du kartus per metus. Kadangi tarifas nustatomas pusei metų, į jį įtraukiama prognozuojama gamtinių dujų kaina, kuri gali būti mažesnė arba didesnė už faktinę importo kainą. Tai lemia bendrovės faktinių ir prognozuojamų sąnaudų neatitikimą. Gamtinių dujų įstatymas nustato kompensacinį gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams skaičiavimo mechanizmą: nustačius, jog faktinės gamtinių dujų kainos yra mažesnės nei buvo prognozuotos ir įtrauktos į gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, permokėta pajamų dalis grąžinama buitiniams vartotojams artimiausio tarifo perskaičiavimo metu.
Akcentuotina, kad nebuitiniai gamtinių dujų vartotojai už dujas atsiskaito kas mėnesį aktualiomis dujų importo kainomis.