Įeiti
Publikuota: 2015.12.30. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl šilumos paskirstymo metodų ir jų rengimo bei taikymo taisyklių pakeitimo


Komisija, siekdama užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Komisijos parengtų devynių šilumos paskirstymo metodų pakeitimo projektus bei patikslintas Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles.

Bendri šilumos paskirstymo metodų pakeitimai:

• Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu.
• Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) gali būti nustatomas:
- šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu;
- eksperimento būdu.
• Numatyta galimybė pastate suvartotą šilumos kiekį cirkuliacijai skirstyti proporcingai butuose ar kitose patalpose įrengtų vonių patalpų šildytuvų projektinei galiai ir likusios (be vonių patalpų šildytuvų) cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotui.
• Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą tuo atveju, jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia.

 Atskiriems šilumos paskirstymo metodams taikomi esminiai pakeitimai:

• Metode Nr. 1 ir Metodo Nr. 3 C ir D variantuose numatyta galimybė skirstyti karšto vandens tiekimo sistemoje suvartotą šilumą, kai pastate įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, šilumos siurbliai ir kt.), skirti pastato šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai dengti.
• Metode Nr. 2 numatyti šilumos ir karšto vandens suvartojimo normatyvai, kurie taikomi tais atvejais, kai neveikia buitinis šilumos skaitiklis.
• Metoduose Nr. 3 ir Nr. 6 įtvirtinta galimybė taikyti butų ir (ar) kitų patalpų naudingąjį tūrį vietoj ploto tuo atveju, kai butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas.
• Atsisakoma metodo Nr. 10, kuris reglamentavo pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymą ir paskirstymą.

Esminiai Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimai:

• Sudarytas reikalavimų ir dokumentų sąrašas, kurie yra privalomi teikiant Komisijai gyventojų / vartotojų parengtą individualų šilumos paskirstymo metodą.
• Reglamentuota tvarka, kaip turi būti taikomos karšto vandens bei šilumos šildymui suvartojimo normos atliekant šilumos paskirstymą.
• Apibrėžtos procedūros, kurias turi atlikti vartotojai, norėdami pasinaudoti savo teise šilumos paskirstymui taikyti eksperto išvadoje nustatytus dydžius.

Projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m. vasario 11 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

 Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.​