Įeiti
Publikuota: 2018.11.21. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą.

Esminiai pasikeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
• Komisijai patvirtinus Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką, kuria vadovaujantis skaičiuojamas neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, išskirtas naujas neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas;
• patikslintas šilumos gamybos veiklos verslo vieneto paslaugų skaidymas;
• įvertinti nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliosiančio  Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimai, numatant draudžiamų reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti šilumos generavimo šaltinių vertę ir nusidėvėjimo sąnaudas;
• reguliuojamai veiklai draudžiamo priskirti turto sąrašas papildytas turtu, skirtu bendrosioms personalo reikmėms, valdomų teritorijų tvarkymui, bei turtu ar jo dalimi, nebenaudojamu po įgyvendintų investicijų;
• patikslintos nepaskirstomosios personalo sąnaudos;
• nepaskirstomųjų sąnaudų sąrašas papildytas papildomo draudimo (kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų ūkio subjekto veiksmų) sąnaudomis;
• atsisakyta reikalavimo, susijusio su investicijų poreikio planavimu ir reikiamo rezervo sudarymu;
• atsisakyta informacijos, susijusios su vidaus sandoriais, teikimo.

Pasikeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. ir bus taikomi rengiant bei teikiant 2019 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektas ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimo projektaiŠilumos kainų nustatymo metodikos (2013 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. O3-73) pakeitimo projektas, Šilumos kainų nustatymo metodikos (2018 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. O3E-5) pakeitimo projektas, Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo projektas, Karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas, Šilumos kainų nustatymo metodikos (2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. O3-96) pakeitimo projektas – paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. gruodžio 5 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.