Įeiti
Publikuota: 2019.06.20. Atnaujinta:

Nuo 2019 m. birželio mėn. keičiasi reikalavimai biokuro įsigijimo sandoriams


Komisija informuoja, kad nuo 2019 m. birželio  mėn., atsižvelgiant į Energijos išteklių rinkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių pakeitimus, keičiasi reikalavimai biokuro įsigijimo sandoriams.

Esminiai pasikeitimai:

• Visi energijos gamintojai, šilumai gaminti naudojantys biokurą, t. y. centralizuoto šilumos tiekimo įmonės (CŠTĮ), nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG) – tarp jų ir nereguliuojami NŠG, įsigydami šilumos gamybai reikalingą biokurą, turi teikti pirmenybę prekybai biokuro biržoje.

Draudžiama indeksuoti biokuro pirkimo sutartyje nustatytą pirkimo kainą. Biokuro pirkimo-pardavimo sandorius sudarant ne biržoje, sutartyje turi būti nurodyta konkreti kaina, už kurią bus perkamas-parduodamas biokuras, t. y. kaina negali būti kintanti, pritaikant jai tam tikras nuolaidas (proc.) nuo vidutinės biržos kainos. Ši sąlyga leidžia užtikrinti, kad energijos gamintojai negalės išvengti reikalavimo įsigyti biokurą biržoje.

Nereguliuojamiems NŠG netaikomas reikalavimas įsigyti biokurą biržoje tuo atveju, jei biržoje pateikus pavedimą įsigyti reikalingą biokuro kiekį pagal laimėjusiame pasiūlyme pateiktą kainą, jis neįvykdomas mažiausiai 2 prekybos sesijas iš eilės.

CŠTĮ ir reguliuojamiems NŠG supaprastintos sąlygos bei sutrumpinti terminai leidžia greičiau sudaryti ekonomiškai naudingesnius tiesioginius dvišalius sandorius: jeigu likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki prekybos sesijos pradžios pateikus pavedimą biržoje įsigyti reikalingą biokuro kiekį už pasiūlytą kainą neatsiranda tiekėjas, galima įsigyti biokurą pagal tiesioginę dvišalę sutartį, t. y. ne biržoje. Pagal ankstesnius reikalavimus, pasiūlymo biržoje reikėjo laukti mažiausiai dvi savaites (2 prekybos sesijas iš eilės). 

Komisija kiekvienais metais įvertina, ar CŠTĮ ir NŠG laikosi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatyto įpareigojimo biokurą įsigyti ekonomiškai naudingiausiu būdu. Nuo 2016 m. biržoje privaloma įsigyti 100 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, šis reikalavimas netaikomas, jei biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau (kitais būdais perkamas biokuras buvo bent 5 proc. pigesnis nei biokuro biržoje). Komisija, įvertinusi 2018 m. biokuro įsigijimo sandorius, pažeidimų nenustatė (pranešimą skaitykite čia.)