Įeiti
Publikuota: 2019.08.01. Atnaujinta:

Pateikta Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2018 metus – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES energetikos paketas. Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių pokyčiai.

Esminiai įvykiai 2018 metais:

Elektros energijos rinka:
• 2018 m. Lietuvos kainų zonoje fiksuotas elektros energijos kainų augimas, o tam įtaką turėjo dėl sausros ir žemo vandens lygio sumažėjusios gamybos apimtys Švedijos ir Norvegijos hidroelektrinėse, pabrangę apyvartiniai taršos leidimai (ATL) iš taršių gamybos šaltinių gaminamai elektrai (2018 m. lapkričio 1 d. – 15,85 Eur) bei jungties su Švedija „NordBalt“ remonto darbai. Elektros energijos kainos dienos prieš elektros energijos biržoje „Nord Pool“ 2018 m., palyginti su 2017 m., Lietuvos kainų zonoje augo 42,3 proc.
• 2018 m. Lietuvos elektros energetikos sistemoje importuotas elektros energijos kiekis toliau augo ir 2018 m. sudarė 96,77 proc. bendro elektros energijos poreikio šalyje. 2018 m. šalyje buvo pagaminta 3,22 TWh elektros energijos, elektros energijos importas sudarė 12,347 TWh, o eksportas – 2,804 TWh.
• Bendra instaliuota galia elektrinėse 2018 m. padidėjo ir siekė 3.679 MW.
• Bendros tinklų investicijos 2018 m., lyginant su praėjusiais metais, išaugo, o šį pokytį lėmė išaugusios skirstomųjų tinklų operatorių investicijos, sudariusios 205,63 mln. Eur. To paties laikotarpio perdavimo sistemos operatoriaus investicijos siekė 18,89 mln. Eur ir buvo 29,19 proc. mažesnės nei 2017 m.
• Per 2018 m. prijungta 29,70 tūkst. naujų vartotojų, kurių leistinoji naudoti objekto galia sudarė 422,94 tūkst. kW.
• Elektros energijos suvartojimas šalyje 2018 m. sudarė 12,107 TWh.
• Maksimalus valandinis elektros energijos poreikis (netto) Lietuvoje 2018 m. siekė 1.999 MW, iš jų skirstomajame tinkle – 1.760 MW.
• Elektros energetikos sektoriuje reguliavimas buvo taikomas 61 ūkio subjektų atžvilgiu. 2018 m. pabaigoje licencijas turėjo AB „Litgrid“ – elektros energijos perdavimo sistemos operatorius (PSO), AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“ ir UAB „Dainavos elektra“ – skirstomųjų tinklų operatoriai (STO), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“ ir UAB „Dainavos elektra“ – visuomeninio elektros energijos tiekimo operatoriai.
• 2018 m. 49 įmonių turėjo nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimus, iš jų 23 vykdė nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.
• 2018 m. atliktas konkurencijos elektros energijos rezervinės galios rinkoje veiksmingumo tyrimas, kurio metu nustatyta, kad rinkos koncentracijos laipsnis yra didelis, egzistuoja įėjimo į rinką barjerai dėl infrastruktūros, kuria disponuojant galima teikti elektros energijos rezervinės galios paslaugas ir kurios sukūrimui reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, reikalavimų, todėl konkurencija rinkoje yra neveiksminga.
• 2018 m. skirstymo tinklų operatorius AB „Energijos skirstymo operatorius“ siekdamas atskirti elektros energijos skirstymo ir visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklas nuo spalio 2018  m.  spalio  1  d. atskyrė elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą ir perdavė kitai UAB „Lietuvos energija“ grupės įmonei UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.
• 2018 m. pakeistas „Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas“, patvirtintos naujos „VIAP elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos“ ir „Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos“ redakcijos.

Gamtinių dujų rinka:
• 2018 m. aktyviai dalyvauta bendro regiono gamtinių dujų perdavimo tarifų nustatymo ir PSO kompensacinio mechanizmo kūrimo darbo grupėje, kartu su Latvijos, Estijos bei Suomijos nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, siekiant bendro tikslo – 2020 m. sukurti bendrą Baltijos–Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo–išleidimo sistemą, panaikinti regione tarpvalstybinius įleidimo ir išleidimo taškus bei turėti vienodus (panašius) tarifus įleidimo į regioną taškuose, šalys sutarė, kad atskirai kiekvienoje regiono šalyje būtų taikoma ta pati „pašto ženklo“ metodika, o įleidimo į regioną tarifams suvienodinti taikoma lyginamoji analizė. Atsižvelgdama į tai, buvo pakeista „Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika“ ir 2019 m. kovo mėn. paskelbta viešai konsultacijai Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų projektas, kuriuo įgyvendinami tarifų tinklo kodekso reikalavimai.
• 2018 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 23.451 GWh, t. y. apie 14 proc. mažiau , nei 2017 m. (27.374 GWh). Perdavimo sistema 2018 m. transportuota 50.152 GWh gamtinių dujų (0,4 proc. daugiau nei 2017 m.). 2018 m. buvo paskirstyta 7.682 GWh gamtinių dujų, patiekta – 13.894 GWh. 2018 m. Lietuvoje suvartota 22.320 GWh, t. y. 8,13 proc. mažiau gamtinių dujų negu 2017 m.
• Gamtinių dujų sektoriaus (perdavimas, skirstymas, SGD pakartotinis dujinimas, tiekimas) pajamos 2018 m. sudarė 653,5 mln. Eur, t. y. buvo 22,9 proc. didesnės nei 2017 m. (532 mln. Eur). Pajamų padidėjimą lėmė 40,9 proc. išaugusios gamtinių dujų tiekimo veiklos pajamos. Tuo tarpu pajamos perdavimo, skirstymo ir SGD pakartotinio dujinimo veiklose sumažėjo.
• 2018 m. didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduota ir (ar) suvartota 18.405 GWh gamtinių dujų, t. y. 4,6 proc. mažiau nei 2017 m., kai buvo parduota 19.293 GWh gamtinių dujų. 2018 m. mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduota 6.419 GWh gamtinių dujų, t. y. 18,07 proc. mažiau, negu 2017 m., kai buvo parduota 7.834 GWh gamtinių dujų.
• 2018 m. pabaigoje licencijas turėjo: AB „Amber Grid“ – gamtinių dujų PSO, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB agrofirma „Josvainiai“ – gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius, AB „Klaipėdos nafta“ – SGD pakartotinio dujinimo veiklą vykdanti įmonė, UAB „GET Baltic“ – gamtinių dujų rinkos operatorius. 33 įmonės turėjo gamtinių dujų tiekimo leidimus, iš jų 15 vykdė veiklą. 2018 m. išduoti gamtinių dujų tiekimo leidimai, panaikinti 2 gamtinių dujų tiekimo leidimai ir sustabdyti 2 gamtinių dujų tiekimo leidimai.
•2018 m. koreguoti ir tikslinti gamtinių dujų sektoriaus veiklą reguliuojantys teisės aktai: „Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas“, „Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika“ ir „Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika“.

Ataskaitą Europos Komisijai (lietuvių k.) galite rasti čia.

Ankstesniais metais Europos Komisijai teiktas ataskaitas galite rasti čia.